Befogenheter för ordningsvakter, särskilt avvisande, handfängsel och omhändertagande

FRÅGA
Hej har några frågor angående PL 13§ - Handfängsel -Straffskalan'Peningsböter och om Envar&Ordningvakt. Så fråga ett angående PL 13§ - Om en ordningsvakt avvisar en från ett område, Hur länge är man då avvisad från platsen?Fråga 2. Handfängsel, Om man får handfängsel på sig av en ordningsvakt, Finns det nån visst tid eller situation där handfängseln måste av?Fråga 3. Om man begår ett brott som har peningsböter i straffskalan, Kan en ordningsvakt göra ett direkt omhändertagande på personen som har gjort sig skyldig till peningsböters brottet, eller hur ska dem agera?Sista frågan angående Envar & Ordningsvakt.Om en stökig situation uppstår, Där en ordningsvakt ber en att backa, måste den som blir tillsagd lyda ordern?Om personen liksom bara är nyfiken på vad som händer, denna person som blir tillagt har inte gjort ett brott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det lagrum du har frågor kring är 13 § Polislagen (1984:387), hädanefter förkortad PL (och de lagrum som anknyter till 13 § PL).
Inledningsvis ska det konstateras att 13 § PL även gäller för ordningsvakter (se hänvisningen i 29 § PL). 13 § PL reglerar hur polisen (eller ordningsvakter) kan ingripa mot ordningsstörande folksamlingar (folksamlingar som utgör allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar är undantagna).

Fråga 1 ) Om en ordningsvakt avvisar en från ett område, Hur länge är man då avvisad från platsen?
Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna får en polisman (eller en ordningsvakt) när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas avvisa personen från området eller utrymmet. Ett avvisande innebär att man får en tillsägelse att lämna platsen eller att man hindras från att ta sig dit.

För att man ska kunna avvisa någon krävs det att dennes uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det måste också vara en fråga om en pågående ordningsstörning. Har ordningsstörningen upphört när polisen kommer till platsen eller upphör den efter tillsägelse, får något ingripande inte ske. Det är svårt att besvara hur länge ett avvisande får pågå, då detta är något som säkerligen kan variera från fall till fall. Det kan dock tänkas att det kan pågå så länge som personen stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för denna.

Fråga 2. Handfängsel, Om man får handfängsel på sig av en ordningsvakt, Finns det nån visst tid eller situation där handfängseln måste av?
Ordningsvakters behörighet att använda sig av handfängsel regleras i 10 a § PL (se hänvisning i 29 § PL). En polisman (eller ordningsvakt) får använda handfängsel när denne omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet. För att fängsel ska få användas ska det vara absolut nödvändigt med hänsyn till den frihetsberövades eller annans säkerhet till liv eller hälsa.
Även här är det svårt att säga en viss tid, men det kan sägas att är det tillräckligt med mindre ingripande medel (exempelvis att hålla i armarna eller liknande) så ska detta göras istället.

Fråga 3. Om man begår ett brott som har peningsböter i straffskalan, Kan en ordningsvakt göra ett direkt omhändertagande på personen som har gjort sig skyldig till peningsböters brottet, eller hur ska dem agera?
Det finns flera tillfällen när ordningsvakter omhänderta personer (ex vid berusning etc.) men här kommer jag att svara på din fråga utifrån 13 § PL.
För att en person ska kunna omhändertas enligt 13 § PL krävs det, som tidigare nämnts under fråga 1, att dennes uppträdande stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Det ska vara en pågående ordningsstörning, alltså har ordningsstörningen upphört när polisen kommer till platsen eller upphör den efter tillsägelse får något ingripande inte ske.
I första hand ska man se om det är en tillräcklig åtgärd att att avvisa eller avlägsna en person som är ordningsstörande. Är det inte det får personen istället tillfälligt omhändertas.
Det ska tilläggas att vad gäller ordningsvakter ska de skyndsamt överlämna en omhändertagen person till polisen (se 29 § PL).

Fråga 4. Om en stökig situation uppstår, Där en ordningsvakt ber en att backa, måste den som blir tillsagd lyda ordern?
Ordningsvakters uppgift är att medverka till att upprätthålla allmän ordning och de lyder under polismyndigheten. Som tidigare nämnt har ordningsvakter getts samma befogenheter som poliser i vissa avseenden, exempel på detta är 10 a § PL och 13 § PL.
Enligt 13 § PL har ordningsvakter rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller är en fara för denna. I detta ligger att ordningsvakter i första hand inte ska använda strängare medel än vad nöden kräver för att verkställa en åtgärd (se 8 § i lagen om ordningsvakter), vilket naturligt sett leder till att man i första hand använder sig av tillsägelser. Alltså, en tillsägelse från en ordningsvakt kan definitivt vara sådant som man behöver följa.

Jag hoppas att du med detta fått svar på dina frågor!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (69)
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa

Alla besvarade frågor (88249)