FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare30/05/2018

Barns skadeståndsskyldighet samt verkställighet av skadeståndsfordran

Vår dotter hade på idrottslektionen lagt ifrån sig sin smartwatch. En klasskamrat som inte deltog på idrotten tog klockan och lämnade idrottslektionen. Senare åtkom han till idrottshallen, slängde klockan på betongläktaren. När han upptäckte att klockan gått sönder av detta kast, tog han återigen klockan och slängde den i en papperskorg på killarnas toalett. Där den sedan hittades av klasskamratens kompis, när en eftersökning skedde. Idrottslärare och klasslärare samlade alla inblandade elever, och han som tagit klockan och förstört den erkände att det var han som gjort det. Skolan sa först att de skulle hjälpa oss med kontakt och tolk till elevens vårdnadshavare. Inget skedde, vi påkallade detta. Då sa skolan plötsligt att de hade kontaktat vårdbadshavare och att deras del i detta därmed var avklarad. Skolan anser att de inte har något som helst ansvar för det som skett, utan att det var sånt som händer. Enligt dem var aldrig någon som betalat för sådana här händelser. Är det verkligen så, har vi ingen möjlighet till ersättning från något håll?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Avgörande för svaret är din dotters ålder. Är din dotter och hennes klasskamrat 15 år gamla eller äldre kan straffrättsligt ansvar möjligen aktualiseras i form av skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är så fallet kan ni alltså polisanmäla incidenten och förhoppningsvis få ert skadeståndsanspråk drivet av allmän åklagare, om målet skulle gå till domstol.

Så till skadeståndsfrågan. Oavsett om något brott begåtts och om klasskamraten är gammal nog att straffas kan skadeståndsrättsligt ansvar föreligga. Enligt omständigheterna du beskriver bedömer jag det som mycket sannolikt att en i och för sig skadeståndsgrundande har utförts enligt definitionen av sakskada i 2 kap. 1 § SkL. Det faktum att den som utfört handlingen är minderårig regleras i 2 kap. 4 § SkL. Av paragrafen framgår att skadan i detta fall endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Som du säkert märker är denna formulering extremt öppen och i någon mån svårförutsebar. Detta är givetvis av hänsyn till att lagstiftaren inte vill att en domstol ska tvingas döma ut skadestånd i fall där det är uppenbart olämpligt. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så ter det sig sannolikt att skadestånd kan utdömas i ditt fall.

Eftersom jag inte vet så mycket om detaljerna i fallet kan jag inte säkert uttala mig om dina chanser till framgång. Jag kan dock rekommendera att ni i första hand vänder er till klasskamratens föräldrar för att få ersättning för skadan.

Om de visar sig ovilliga att samarbeta är min bedömning att en lämplig åtgärd är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § BfL) hos Kronofogdemyndigheten (se länken nedan). För det fall att föräldrarna inte medger ert skadeståndsanspråk kan de då bestrida ert anspråk till Kronofogdemyndigheten, varefter ni får välja om ni vill ta det till domstol eller inte. Om de är medger sin skadeståndsskyldighet är detta ett sätt att få ut er ersättning med kronofogdens hjälp. Oavsett utgång blir det tydligt för föräldrarna att ni menar allvar, något som förhoppningsvis kan göra dem mer samarbetsvilliga.
https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Skulle ingen av de två stegen ovan ta er någonstans rekommenderar jag att ni innan en eventuell domstolsprocess diskuterar saken med en yrkesverksam jurist. Era chanser är enligt min bedömning sannolikt tämligen goda. Har ni några ytterligare frågor kan ni ställa dem i kommentarsfältet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?