Barns skadeståndsansvar till följd av brott

Hej!

Om ett barn stjäl t ex en sparkcykel på skoltid (står en massa olåsta/låsta på skolgården), vad blir då konsekvensen? Blir föräldrarna ersättningsskyldiga? Cyklarna används under rasten och kastas sen i en buske och återfinns inte. Om det är så att föräldrarna blir ersättningsskyldiga, är det så tom barnet fyller 15 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skadeståndslagen 2:1 lyder: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Även barn kan bli skadeståndsskyldiga enligt denna paragraf. Riktigt små barn brukar inte kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom det krävs uppsåt eller vårdslöshet. Barn omkring 4-6 år anses inte kunna vara vårdslösa.

Det finns också en paragraf, 2:4, som säger att barn (under 18 år) ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Om det dock finns en försäkring som täcker hela beloppet så kommer antagligen hela beloppet att dömas ut. Här kan det spela in om barnet är under 15 år eftersom det kan vara lättare att jämka skadeståndet ju yngre barnet är. Man tar nämligen hänsyn till barnets ålder och utveckling när man gör den här bedömningen.

Föräldrar blir solidariskt ansvariga för skada som barn vållar genom brott. Detta följer av Skadeståndslagen 3:5. Ansvaret är dock begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade.

Ett aktuellt fall där Högsta domstolen förklarar syftet bakom lagen som gör föräldrar solidariskt skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakar genom brott är NJA 2015 s. 482. I det fallet var barnet 17 år och hade dömts för förtal.

Sist men inte minst kan tilläggas att skolan i vissa fall kan bli ersättningsskyldiga istället för vårdnadshavaren om det är så att skolan brustit i sin tillsyn över barnet.

Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!

Vänligen,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000