Barns skadeståndsansvar

FRÅGA
En bekant var på besök i min lägenhet. När hon kom in varnade jag henne för att hon inte kan lämna något framme pga mina små barn. Jag pekade på en garderob där hon kunde lägga undan sina saker. Trots detta så lade hon en ömtålig och kostsam sak på en låg bänk när jag inte såg. Min tvååring slängde den i golvet och den gick sönder. Är jag skyldig att ersätta henne ?
SVAR

Regler om föräldrars ansvar finns i föräldrabalken (FB) och regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Enligt 6 kap. 2 § FB har en förälder ansvar för att hålla sina barn under uppsikt och vidta andra lämpliga åtgärder så barn inte orsakar skada. Om en förälder med uppsåt eller genom oaktsamget brister i detta så har det ansetts kunna innebära att föräldern är skadeståndsskyldig i enlighet med 2 kap. 1 § SkL. Denna bestämmelse säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada ska ersätta skadan. Eftersom du sagt till din bekanta att hon inte skulle lämna saker framme pga att du har små barn och pekat ut vart hon kunde lägga undan sakerna så borde du anses ha vidtagit lämpliga åtgärder för att dina barn inte skulle orsaka skada. Detta torde innebära att du inte ska anses vara ansvarig för skadan ditt barn orsakade.

Reglerna om ansvar för sak- eller personskador som någon orsakar uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § SkL gäller också för dem som är under 18 år. De barn som är yngre än tre till fyra år har dock inte ansett kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom de inte är tillräckligt gamla för att deras handlande ska kunna klassas som oaktsamt. Din tvååring är därför inte heller skyldig att ersätta den skada tvååringen orsakade.

Jag bedömer att du inte är skyldig att ersätta sakskadan som ditt barn orsakat din bekanta. Det är dock upp till henne om hon vill väcka en skadeståndstalan i tingsrätten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll