Barns skadeståndsansvar

Vad är ett barns skadeståndsskyldighet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (SkL) som du hittar här. Utgångspunkten är att den som genom uppsåt eller vårdslöshet vållar en skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). Dessa bestämmelser gäller även för barn, alltså för personer under 18 år. För skador som barn orsakar finns det emellertid en begränsning som innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och om barnet har en ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § SkL).

I det fall en skada täcks av en ansvarsförsäkring jämkas inte skadeståndet utan full ersättning utgår. En ansvarsförsäkring täcker även uppsåtligt orsakade skador fram till dess att barnet fyller tolv år (4 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).

De barn som är yngre än tre till fyra år anses inte kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom att de inte är tillräckligt gamla för att deras handlande ska kunna klassas så som vållande (jämför fallet NJA 1977 s. 186 där ett tre år och två månader gammalt barn inte kunde åläggas skadeståndsskyldighet). I takt med stigande ålder samt utveckling och mognad ökar sedan barnets skadeståndsansvar. Ett barn som har fyllt femton år har i princip fullt ansvar och någon jämkning av skadeståndet bör inte ske annat än i undantagsfall (prop. 1972:5 s. 630).

I vissa fall ansvarar en förälder för skador som ett barn orsakar. En förälder har ett ansvar att hålla uppsikt över sitt barn och att se till att barnet inte orsakar skada för någon annan (6 kap. 2 § föräldrabalken). Om föräldern genom uppsåt eller av oaktsamhet brister i sitt tillsynsansvar kan denne bli skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL och prop. 1993/94:57).

Vidare gäller ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar då ett barn orsakar skada genom brott. En förälder är skyldig att ersätta personskada, sakskada eller kränkning som barn vållar genom brott. Skadeståndsansvaret är dock begränsat till en femtedel av ett prisbasbelopp per skadehändelse, vilket innebär att en förälder som mest kan bli ersättningsskyldig med cirka 8900 kronor (3 kap. 5 § SkL).

För att sammanfatta det hela så blir barn under tre till fyra år inte skadeståndsskyldiga. För barn upp till fjorton år finns det ofta skäl till jämkning av skadeståndet om barnet inte har någon ansvarsförsäkring. För barn som har fyllt femton år finns det normalt inte skäl för jämkning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan WaldebrinkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”