Barns ansvar för sakskada och skada vållat genom brott

FRÅGA
Min son var på körläger. Inne på rummet bodde han med andra 3 barn. De kom i bråk och två av de som är syskon tog stryptag i min son och kastade sin mobiltelefon på golvet. Hela skärmen gick i sönder . Vem ska ansvara för detta? Min son är 9 år och syskonen 9 och 11 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om ansvar för skada är reglerad i Skadeståndslagen (SkadestL). I mitt svar till dig har jag utgått ifrån min tolkning att det i situationen var de två syskonen, som efter att de hade tagit stryptag på din son, kastade din sons mobil i golvet.

Vem bär ansvaret?

Enligt SkadestL 2:2 ska någon som med mening, eller genom vårdslöshet, orsakat en skada på en sak, ersätta denna skada. Å andra sidan, sker skadan genom ren olyckshändelse, blir skadevållaren inte ersättningsskyldig.

I ert fall verkar det inte som att mobiltelefonen har gått sönder genom en ren olyckshändelse, såvida inte syskonen tappade mobiltelefonen. Intrycket jag får av din fråga är att syskonen med mening har kastat mobiltelefonen i golvet, antingen med avsikt att den skulle skadas, eller i vart fall med likgiltighet till om skada skulle uppstå. Skulle så inte vara fallet, är syskonen ändå ansvariga eftersom de i vart fall kan räknas vårdslösa genom att ha kastat mobiltelefonen i golvet överhuvudtaget.

Syskonen är därför tillsammans ansvariga för skadan på mobiltelefonen och är ersättningsskyldiga gentemot din son. Att syskonen i fallet endast är 9 och 11 år gamla förändrar inte detta då det inte finns någon undre gräns för skadeståndsansvar.

Möjlighet till ersättning - allmänt

Syskonens låga ålder påverkar däremot vad din son faktiskt kan få i ersättning av dem. Skulle syskonen varit myndiga, skulle de ha fått betala för reparationskostnaden och för eventuell värdeminskning av mobiltelefonen. De skulle även få stå för eventuella extra kostnader till följd av att mobiltelefonen måste in på reparation, vilket framkommer av SkadestL 5:7.

Nu när syskonen är så unga är de enligt lag endast skyldiga att ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder, utveckling, den skadegörande handling de begått, huruvida de omfattas av en försäkring, deras ekonomiska situation, samt eventuellt andra relevanta omständigheter. Hur mycket syskonen i ert fall skulle behöva betala är därför svårt för mig att säga, eftersom detta är en bedömningsfråga som ytterst kan avgöras av domstol i varje enskilt fall.

Omfattas syskonen av en försäkring som täcker deras skadegörande handling, vilket de sannolikt gör då de flesta omfattas av en hemförsäkring, har å andra sidan din son rätt att få ersättning ur denna så långt som försäkringen täcker. I detta fall har han inte rätt till mindre ersättning pga syskonen är så unga.

Möjlighet till ersättning – om brott begåtts

Om det kan fastställas att syskonen slängde din sons mobiltelefon i golvet med avsikt att den skulle skadas, eller i vart fall var likgiltiga inför detta, ökar din sons möjlighet till ersättning. Är så fallet, har syskonen begått brottet skadegörelse, och föräldrarna till syskonen (om bara en förälder är vårdnadshavare, endast den föräldern) blir därmed juridiskt ersättningsskyldiga tillsammans med sina barn. Detta framkommer av SkadestL 3:5. Din son kan då juridiskt sett rikta anspråk mot föräldrarna för att få ut ersättning för skada i jämfört med att förut endast kunna rikta anspråk mot syskonen företrädda av vårdnadshavarna. Din kan givetvis företrädas av dig.

Övrigt

Att tillägga till det som sagts, bör det nämnas att stryptaget syskonen tar på din son också är en handling som i och för sig skulle kunna berättiga din son ersättning. Istället för sakskada som skadan på mobiltelefonen är, utgör detta en personskada eftersom ett struptag fysiskt skadar din son. Detta framkommer av SkadestL 2:1. Men, liksom för skadan på mobiltelefonen, begränsas syskonens ersättningsskyldighet pga deras låga ålder. Då personskadan också kan vara svår att bevisa anser jag att det inte är värt att lägga ner tid på att försöka kräva ut denna ersättning.

Tillsist kan det också nämnas att om det kan fastställas att syskonen med flit tog strypgrepp på din son, har de i och med det begått brottet misshandel. Dock, då syskonen visserligen kan begå brott, är de för unga för att kunna dömas till någon straffrättslig påföljd.

Rekommendation

Efter denna redovisning, är min rekommendation till dig är slutligen att ta kontakt med syskonens föräldrar. Förklara att du vill ha ersättning för skadorna på telefonen och att syskonen enligt lag är ersättningsskyldiga. Du bör även fråga föräldrarna om hemförsäkring (eller eventuell relevant annan försäkring) då du kan ha rätt till full ersättning om sådan föreligger. Vidare kan du självklart nämna att det är problematiskt att syskonen potentiellt har begått två brott och juridiskt sett egentligen även är skadeståndsskyldiga för personskada, men du bör inte gå vidare med dessa ärenden.

Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?