Avvikelse från detaljplan, bygglov

2015-08-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Exploatörer till en tomt som angränsar till vår fastighet har planer på att bygga radhus resp. fristående villor. Detaljplanen medger byggnader i 2-plan men säger ingenting om placeringen. Nu är det beslutat att ett ihopsittande radhuskomplex ska placeras i anslutning till vår fastighetsgräns (där enbart enplanshus tillåts), övriga tomten ska bestå av friliggande villor. Vi tycker att det är bättre att placera radhusen på andra sidan av tomten som angränsar mot redan befintliga radhus i 2-plan och villorna mot vår gräns. Kan vi överklaga detta beslut? Den tillhörande illustrationsritningen till detaljplanen visar endast små grupper av radhus utspritt över området och skiljer sig markant från exploatörens plan. Kan detta betraktas som en avvikelse?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ni anser att byggnaderna varken är förenliga med detaljplanen eller syftet med denna så kan ni överklaga bygglovet till Länsstyrelsen enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Illustrationer i en detaljplan har ingen egen rättsverkan. Detta innebär att de inte är juridiskt bindande. Oavsett detta ska bygglov inte meddelas om det strider mot detaljplanen, 9 kap. 30 § PBL. Det är dock tillåtet med mindre avvikelser, vilket t.ex. innebär att man byggt några decimeter för högt. Om en byggnad inte skulle anses helt förenlig med detaljplanen kan lov ändå beviljas, om den endast innebär en mindre avvikelse, men är förenlig med syftet med detaljplanen. Att det finns andra tvåplanshus i området tyder på att dessa anses tillåtna enligt detaljplanen. Om det verkligen inte är tillåtet, vilket verkar vara fallet, har ni en bra grund för ett överklagande.

Ni kan ta kontakt med byggnadsnämnden i er kommun och be att få en kopia på relevanta planer för ert område samt bygglovsansökningar för de tvåvåningshus som byggts . Då kan ni jämföra grannbygget med de tidigare tvåplanshusen.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll