Avverkningsrätt, köparen vägrar att samarbeta, vad kan jag göra för att få ett avslut?

2020-06-21 i Köplagen
FRÅGA
Jag har 4/9-19 som privatperson sålt buskar och träd "på rot" att gräva upp och hämtas senast 31/5 då min fastighet ska säljas i sommar.Köparen har efter 9 mån dröjt till sista helgen med att komma och gräva varpå diskussion och ordväxling uppstod om betalning. Jag hävdade på förslag tidigare från X 23/4 att betalning skulle ske vid uppgrävning och anfordran medan köparen hävdade vid avfärd med uppgrävda växter. Inget är avtalat om betalning förutom en delbetalning 13/9. Köparen lämnade platsen i vredesmod utan grävning 28/5 och kontaktade jurist som nu menar att jag gjort mig skyldig till avtalsbrott och att köparen nu har rätt att komma när det passar henne beroende på väder. Mitt krav på ny tidsbestämd tilläggstid beaktas inte trots att jag har väsentliga skäl och lider stor ekonomisk skada om inte växterna hämtas snarast.9/6 föreslog jag 28/6 som nytt slutdatum men då hotar köparen med rättsliga åtgärder, slutdiskuterat. Hur med medverkans och hämtningsplikt? Köparens ombud besvarar inte mail. Kan jag åberopa ny skälig tilläggstid? Min vårdplikt är begränsad av kommunalt vattningsförbud.Vad kan jag göra för att få avslut snarast?
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline.

Aktuell lag: en komplicerad fråga

Rättsfrågor om skogsavverkning är en komplicerad fråga. Det är osäkert vilken lag det är som kan bli tillämplig vid dessa frågor eftersom branschen präglas av avtalsfrihet samt att det ses som delvis ett köp och delvis uthyrning. Detta eftersom fastighetsägare hyr ut mark för skogsavverkning och det samtidigt är köp av lös egendom (träd). Vi måste därför utgå från vad som anses avtalat mellan er, i andra hand kan vi göra en analog tillämpning av köplagen (dock med viss försiktighet). Först bör utredas när betalningen ska ske eftersom detta förefaller vara den centrala frågan som ni har tvistat om. Efter detta utreds därmed vem som har gjort sig skyldig till avtalsbrott och påföljderna för detta. Sedan några praktiska råd.

När ska betalning ske?

Det finns inget avtal om när betalning ska ske. Branchpraxis förefaller vara väldigt utspritt och avtal om när betalning ska ske bör fattas i ett avtal. Eftersom ni inte kunde komma överens om när betalning skulle ske måste man ta vägledning i partsviljorna och rimlighetsbedömingar. Det står klart och tydligt i omständigheterna att du har satt en tid när träden som senast ska avverkas, 31/5. Köparen visste även om dina begär att du ville ha betalt vid uppgrävning. Detta måste motparten ha insett och även förstått - betalning ska ske på denna dagen eller innan detta eftersom det är sista dagen den kan avverkas. Det torde även vara rimligt att du begär betalning innan avverkning av träden sker eftersom det är då värdet på träden för dig som fastighetsägare går förlorade.

Denna fråga är dock väldigt oklart och jag kan endast ge min bedömning av saken. Jag menar att betalning ska ske när du som säljare begär detta i enlighet med köplagen 49§ köplagen. Köparen ska betala när säljaren kräver det men inte förens varan ställs till hennes förfogande och köparen kan undersöka varan. Denna tidpunkt kan sägas vara vid avverkningen och inte när träden hämtas som köparen påstår. Detta är dock förutsatt att ni har avtalat om mängden träd som köparen får avverka alternativt att en klumpsumma har avtalats om oberoende av vikt/mängd.

Om det är ospecificerat och köparen t.ex endast har tillgång till ett område där hon får avverka skog så bör betalning ske när mängden kan mätas och viktas vare sig det är på plats eller efter avhämtning.

Påföljder

Eftersom min slutsats ovanför beror på olika villkor så kommer jag att redogöra för var och en. Om tidpunkten för betalning ska ske enligt köplagen 49§ så är det köparen som har begått avtalsbrott och är i dröjsmål att hämta egendomen. I rättsfallet NJA 1921 s.1 anlade HD här ett synsätt som innebär att, i frånvaro av avtalsbestämmelser, skall nyttjanderättshavaren betala för det överenskomna värdet av träden, även om hon till följd av praktiska omständigheter inte kunnat tillgodogöra sig dem. Är köparen i dröjsmål så ska köparen ändå betala för den mängd som ni har avtalats om.

Om det är så att köparen har rätt gällande när betalning ska ske så bör du samtycka till att betalning sker när mängd/vikt har specificerats, det vill säga, efter de har tagit bort virket från platsen och har vägt detta. Om du medger att detta kan ske så kan hon dock inte begära att hon ska hämta denne när hon vill - det vore orimligt. Utan en skälig tid ska fastställas. Eftersom hon har haft 9 månader på sig att avverka träden så bör ett eller två månaders tidsfrist vara rimligt nog. I annat fall bör 72§ köplagen vara tillämplig. På det viset att du inte har ansvar för träden längre. Om du inte kan vattna träden på grund av kommunalt bevattningsförbud så är det inte ditt ansvar eftersom ansvaret då har gått över på henne på grund av att hon är i dröjsmål.

Köparen måste medverka till köpet

I köplagen har vissa förpliktelser för köparen utöver plikten att betala varan införts. Detta är även ett uttryck av en allmän avtalsrättslig princip. En av dessa är hennes skyldighet att enligt 50 § 1 p. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Att inte svara på meddelanden eller inte vara medgörlig på så vis att hon begär att hon ska få plocka upp egendomen när som helst är absolut att bryta mot 50§ köplagen. Är hon omedgörlig och begär orimliga saker så kan detta vara grund för hävning.

Rekommendationer

Faktumet att hon begär att hon ska få hämta träden när hon vill är orimligt och torde även strida mot allmänna rimlighetsregler, se 36§ avtalslagen. Det ska fastställas en ny tid som hon senast kan komma att hämta träden. Om hon kan bevisa att hon inte har kunnat göra detta på grund av förutsättningar som inte hon har kunnat rå för så kan ännu en tilläggstid ges.

Om hon inte svarar eller om hennes jurist inte svarar så bör du kontakta hennes jurist och påminna denne om dennes skyldighet att informera sin klient om vad du föreslår. Om du vill att detta ärende ska bli avslutad så snabbt det går så bör du, i ett mejl till juristen, skriva de villkor du ger. Du kan ställa upp ett nytt rimligt tilläggstid på t.ex 15/7, du kan även skriva att begäran om upphämtning när det passar köparen är orimligt enligt 36§ avtalslagen. Du bör även informera om att ditt ansvar för träden är borta enligt 72§ köplagen och att hon ligger i dröjsmål under egen risk eftersom hon kommer ändå att behöva betala om hon ignorerar att avverka träden helt och hållet enligt NJA 1921 s1.

Fortsätter hon att vara omedgörlig och sätta orimliga krav (så som att hämta upp egendomen när hon vill) kan du häva köpet och begära skadestånd samt hålla fast på delbetalningen som du har fått, se 51§ köplagen. Du bör även informera köparen om detta i ett mejl.

Som tidigare sagt så är detta ett väldigt komplicerat fall eftersom det inte finns en riktig tillämplig lag samt att avtalsvillkor inte finns. Jag kan därför endast ge vägledning i hur det ser ut. Vill du ha ett mer omfattande hjälp så ber jag dig att kontakta vår juristbyrå. Har du följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88360)