Avtalspart har brutit mot en sekretessklausul

FRÅGA
En av våra delägare har brutit mot sekretessklausulen i vårt aktieägaravtal med sin pappa. Får han göra det?
SVAR

Hej!

Om en aktieägare i förhållande till någon annan än aktieägarna avslöjar en, enligt bindande avtal, sekretessbelagd uppgift så kommer denne begå ett avtalsbrott.

En sekretessklausul kan vara förenad med vite. Ett brott mot ett sekretessåtagande kommer då innebära att aktiebolaget kan göra anspråk på ett redan i avtalet förutbestämt vitesbelopp mot dej röjande aktieägaren. Sekretessvillkor är oftast förenade med vite med anledning av det oftast är svårt att bevisa ifall ett brott mot ett sekretessåtagande verkligen orsakat skada och i sådana fall hur stor denna skada är.

I Ditt fall verkar det som att Ni på något sätt fått reda på att en av era delägare röjt sekretessbelagda uppgifter till sin pappa.

Om ni har ett vitesvillkor förenat med en sekretessklausul bör ni resterande delägare i första hand kräva vitet från den uppgiftsröjande delägaren. Om denne motsätter sig viteskravet så har ni i högsta grad en tvist. Hur tvisten ska lösas beror på hur långt ni som tvistande parter är beredda att gå samt hur starkt bevisunderlag ni har.

Vid din fråga om han får avslöja en sekretessbelagd uppgift, så är svaret ett självklart nej i juridisk mening, eftersom det finns ett avtal som föreskriver ett juridiskt bindande förbud mot att röja sekretessbelagda uppgifter.

lagen om företagshemligheter kan också nämnas:

Enligt dess 1§ står att:

"Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende."

Ett sådant hemlighetsavslöjande kan således, för en anställd i ett bolag, medföra ersättningsansvar på den skada som uppstår med anledning av avslöjandet. Det förutsätts dock att den anställde insåg eller borde ha insett att en sådan uppgift om företaget inte fick avslöjas. Bevisbördan vilar på näringsidkaren (bolaget - styrelsen/dess ombud) som måste bevisa att den anställde hade eller borde haft insikt om att uppgiften inte fick avslöjas.

Vid mer djupare frågor angående hur ni ska gå till väga med detta problem, så råder jag er att vända er till en jurist som behandlar just frågor om kontrakt och kontraktsbrott samt möjligheterna till skadeståndsanspråk. Hos oss på Lawline finns dessutom duktiga erfarna jurister som mot betalning kan hjälpa dig/er djupare i denna fråga.

Hoppas du fick ett någorlunda bra svar på din fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (111)
2020-10-04 Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?
2020-10-01 Kan banken neka lån i efterhand?
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning

Alla besvarade frågor (85315)