Avtalsbrott vid köp av katt

2019-07-25 i Köplagen
FRÅGA
Ponera att ett köpeavtal upprättas mellan två kattuppfödare (näringsidkare) där säljare A säljer en avelshane till köpare B. Enligt gällande och bindande förbundsregler (SVERAK) så får inte hane med endast en testikel användas i avel. Säljarens veterinärintyg inför leverans visar att katten endast har en testikel på plats, således kände säljare A till defekten. Ombud anlitades för leverans med muntlig försäkran om att katten är frisk. Köpare B upptäcker kort efter leverans att katten endast har en testikel men säljare A avsäger sig då helt ansvar till trots för gällande regler.Vilka juridiska möjligheter har köpare B att driva saken framgångsrikt på rättslig basis?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom det rör sig om ett köpeavtal mellan två näringsidkare så blir köplagen (KöpL) tillämplig.

Fel i varan

Man kan nog med köplagens mått mätt konstatera att varan du fått är felaktig enligt KöpL 17 § 2 p. Alltså, förutsatt att säljaren visste om att katten var menad att gå i avel och medveten om SVERAKS regler om kryptorchida djur i avel (vilket borde förutsättas) så är varan, eller katten, felaktig i lagens mening.

Undersökningsplikt före köpet

Köparen får enligt KöpL 20 § inte åberopa fel som hen antas kan ha känt till vid köpet. Alltså beror det på hur mycket information om den veterinärbesiktning som gjordes som köparen tog del eller borde tagit del av. I de flesta fall så ska ju veterinärbesiktningen vara ett intyg för att säljaren ska kunna kontrollera att varan är av den beskaffenhet som utlovats. Här kan det alltså bli en uppförsbacke. Varför kontrollerades inte veterinärintyget av köparen enligt gängse rutin?

Undersökningsplikten sträcker sig dock troligtvis i detta fall till att omfattas av att köparen borde tagit del av veterinärintyget eftersom felet skulle framgått av intyget. KöpL 20 § 3 st. tar upp just detta, om köparen fått tillfälle att undersöka ett prov på varan och felet skulle framgå av provet så får köparen inte hävda att varan är felaktig.

Om köparen inte fått ta del av veterinärintyget

Om det skulle vara så att köparen av någon anledning med vilje undanhållit veterinärintyget eller att intyget levererades med katten av ombudet eller inte alls så kan detta sägas vara svikligt förledande enligt avtalslagen(AvtL) 30 § om:

1. Säljaren undanhållit eller lämnat oriktiga uppgifter och

2. gjort detta avsiktligt.

Undersökningsplikten kan även i det här fallet vara uppfylld enligt KöpL 31 §, alltså att varan undersökts så snart det getts tillfälle och felet upptäckts. Det kan tyckas helt normalt att veterinärintyg förväntas levereras i samband med leverans av katten och övriga papper.

Påföljder

Beroende på hur händelseföljden sett ut varierar alltså lagstöden något. Handlar det om ett svikligt förledande så kan avtalet hävas på en gång på grund av dess ogiltighet med stöd av AvtL 30 §.

Om varan är felaktig på grund av att köparen besiktat katten vid leveransen och felet då upptäckts (och köparen inte tagit del av veterinärintyget före köpet av godtagbara skäl) så måste först felet reklameras i rätt tid. Det innebär enligt KöpL 32 § att felet ska reklameras till säljaren inom skälig tid, vilket i praktiken är i det närmaste omedelbart, max inom ett par dagar. Reklameras inte felet i tid har man inte längre rätt att påtala felet gentemot säljaren.

Vanligtvis blir det först och främst tal om en omleverans men eftersom att det handlar om levande djur så kan det finnas saker relaterat till det som stökar till det. Katten var t ex menad till avel vilket betyder att man var intresserad av just de linjerna. Finns det därför en annan hankatt från samma kull skulle säljaren kunna företa en omleverans utan problem. Har köparen fäst sig vid katten så kanske det istället blir aktuellt med ett prisavdrag enligt KöpL 38 §. Är så inte fallet så kan det blir tal om att häva hela köpet med stöd av KöpL 39 § eftersom felet är av väsentlig betydelse, katten kan inte användas i avel som det var tänkt och säljaren borde insett detta.

Det blev ett långt svar men jag hoppas att du har fått hjälp på vägen att reda ut hur landet ligger beroende på hur de omständigheter som inte framgick av frågan såg ut.

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1144)
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp
2020-05-21 Kan en näringsidkare vara konsument?

Alla besvarade frågor (80290)