Avtalsbrott i icke-konsumentförhållande

Hej. Vi är ett litet företag som bla klipper gräs åt fastighetsföreningar och samfälligheter. I början på mars blev vi kontaktade av en kvinna som är ansvarig för grönytorna i en sammfällighetsförening. Hon ville att vi i år, liksom föregående år ska klippa de gemensamma gräsmattorna i samfälligheten. Vi kommer muntligt överens i telefon om att vi åtar oss att sköta gräsklippningen säsong 2018. Förra året ville dom betala gräsklippningen i förskott så vi gjorde likadant i år. Fakturan gick iväg till dom i mars med sista betalningsdag i mitten på april. Nån vecka efter att betaltiden passerat får vi reda på att dom vill ha ett skriftligt avtal vilket vi skriver ett enkelt och mejlar dom. Vi får ingen respons på det mejlet och pratar igen med grönyteansvarig som säger att styrelsen eventuellt Vill anlita en annan firma, över huvudet på oss och på kvinnan dom själva utsett till att vara ansvarig över detta. Finns det ngt vi kan göra?

Jag anser att dom brutit ett muntligt avtal i och med att dom ej betalade fakturan i tid och sedan nu ikväll 16/5, månader efter att vi avtalat om klippningen, meddelar oss genom grönyteansvarig att annan firma redan anlitats.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Slutsatser

Ni kan ha rätt till fullgörelse eller skadestånd. Det är dock inte säkert.


Har ni slutit avtal?

För att det ska vara fråga om ett avtalsbrott måste det finnas ett avtal att bryta mot. Vi börjar således med att undersöka om ni slutit avtal. Avgörande för den bedömningen är vad som sagts i telefonsamtalet. Vad som talar för att ett avtal slutits är: att ni kommit överens om att ni ska åta er att klippa gräsmattorna, att ni kommit överens om hur länge uppdraget ska gälla, att ni kommit överens om prisets storlek, att ni kommit överens om hur och när betalning ska ske och att ni kommit överens om allt detta även föregående år.

Mot bakgrund av den information jag fått drar jag slutsatsen att ett avtal slutits mellan er och samfälligheten.

Finns det några formkrav?

Ibland kräver lagen att avtal måste ingås på ett visst sätt för att vara bindande. Exempelvis kan det krävas att avtalet måste signeras, innehålla viss information eller vara skriftligt. I ert fall rör det sig om ett uppdragsavtal, och för ett sådant finns inga formkrav. Det muntliga avtalet är således bindande. Avtal kan förvisso förklaras icke-bindande på andra sätt, men jag anser att det är irrelevant att gå in närmare på den saken i detta fall.


Vad kan ni göra?

Vi har alltså konstaterat att ett avtal slutits, att det är bindande, och att samfälligheten brutit mot det. Nu då? Det finns två alternativ: fullgörelse (samfälligheten förpliktas betala fakturan och ni förpliktas att utföra arbetet) och skadestånd.

Jag utgår ifrån att ni och samfälligheten inte kommit överens om påföljder vid avtalsbrott. Vilket alternativ blir då aktuellt? Vi söker svaret i lag.


Om val av lag

Problemet är att det inte finns någon lag som uttryckligen reglerar påföljder vid avtalsbrott för avtal som rör tjänster mellan näringsidkare. Det är i och för sig inte säkert att samfälligheten ska betraktas som näringsidkare, men det har ingen betydelse. Samfälligheten är i vart fall ingen konsument eftersom 1 a § konsumenttjänstlagen (KtjL) stadgar att en konsument måste vara en fysisk person. KtjL reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument och är därför inte tillämplig. Vi frågar oss om inte köplagen (KöpL) kan fungera istället. KöpL är dock inte heller tillämplig eftersom den enligt 1 § gäller köp av lös egendom (dvs inte tjänster). Därför måste jag försöka besvara er fråga med hjälp av analogier. Att använda analogier betyder bara att man försöker fylla i luckor i lagstiftningen med bestämmelser från en annan lag, i det här fallet KtjL eller KöpL. Ingen kan garantera att en analog tillämpning är korrekt förrän den prövats i domstol. Rättsläget är oklart.


KtjL eller KöpL?

KtjL är en lag avsedd för att skydda konsumenter. I detta fall är det dock "konsumenten" som troligtvis uppträtt vårdslöst i avtalsförhållandet, och eftersom samfälligheten ju faktiskt inte är en konsument måste detta faktum tala emot en användning av KtjL. KöpL innehåller inte samma komplicerade skyddsändämål att ta hänsyn till, och den enklare tillämpningen är därför något som talar för att KöpL är det bättre valet i detta fall. Jag väljer således att tillämpa KöpL.


Vad säger KöpL?

52 § stadgar att ni "får hålla fast vid köpet och kräva betalning". Andra stycket i samma paragraf stadgar dock att

"Om köparen avbeställer en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för honom, får säljaren dock inte hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning. Detta gäller dock inte, om ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt."

Det är detta stycke vi måste bryta ner och undersöka närmare. Problemet är att det inte går. Vi befinner oss redan på analogiernas område, där stor försiktighet måste iakttas. Ska en gräsklippning t.ex likställas med en särskilt tillverkad vara? Sådana frågor kan inte besvaras, och mina spekulationer skulle inte vara vägledande. Vi måste därför nöjas oss med att konstatera att rätten till fullgörelse är en möjlighet för er, men inte mer.


Skadestånd då?

52 § tar oss hur som helst vidare till 67 §. Där stadgas att skadestånd på grund av avtalsbrott bl.a. omfattar ersättning för utebliven vinst. Här stöter vi direkt på problem. Enligt förarbetena till lagen kan ersättning för utebliven vinst bli aktuellt om köparen avbeställer en specialtillverkad vara som inte kan säljas på annat håll, eller om den möjligheten är begränsad. Som nämnt går det ju inte avgöra om en gräsklippning kan likställas med en specialtillverkad vara eller inte. Även här måste vi alltså nöja oss med att konstatera att en möjlighet finns, men inte mer.

Uppenbarligen är läget mycket oklart. Skulle ni i vart fall överväga att vidta några rättsliga åtgärder rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”