Avtal på internet;telefoni

2014-10-01 i Anbud och accept
FRÅGA
Mitt namn är Martin Sahlin. Jag hjälper min son Johan Sahlin att försöka reda ut en del oklarheter med ett bolag, Qall Telecom AB. Johan Sahlin arbetar som småföretagare. Blev uppringd i början av 2014 av Qall som erbjöd ett nytt tele/internet abonnemang. Johan informerade om att det redan fanns ett abonnemang med 3. Qall lovade att vid nytecknande av avtal hos dem, betala/finansiera restkostnaderna till 3. Johan följde de instruktioner han fick genom E-post från Qall d.v.s. att besöka en specifik hemsida och klicka på en länk. Denna händelse anser Qall är ett godkännande av avtal och signering av detsamma. Det visar sig senare att de löften som säljaren utställt på telefon inte stämmer. • 60 Gigabyte blir 5 Gigabyte. • Bindningsavgiften till 3 om 9391kr vill Qall inte kännas vid. I ett telesamtal kan de gå med på 2988kr. Qall skickar ett dokument med rubriken ”Finansiering av slutfaktura”. I texten som följer sägs att detta är ett tilläggsavtal! Där summan skall finansieras genom en extra månadsavgift på kommande fakturor! Vi har nu i efterhand förstått att Qall är ett oseriöst företag där affärsidén bygger på att säga en sak i sina säljsamtal vilket man inte vill kännas vid i efterhand. Qall skickar på vår begäran om kopia på avtal ett ”verifikat” om att Johan öppnat ett dokument online i Scrives gränssnitt för att signera dokument. Vi vill i första hand ha hjälp med att säga upp detta avtal (till bindningstidens slut om det visar sig vara bindande). Vi litar inte på bolaget när de säger att uppsägning inte kan ske förrän tidigast fyra månader innan avtalet löper ut. Vi vill ha detta skriftligt. Annars finns risken att det plötsligt dyker upp ett nytt ”verifikat” med utökad bindningstid. I andra hand vill vi bestrida avtalet i sin helhet. Om det visar sig att vi har en rimlig möjlighet.Johan Sahlin med bolaget Grävsala AB org.nr. 5568169923. Genom Martin Sahlin
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål.

Som jag förstår dig, har Johan agerat i egenskap av företrädare för sitt aktiebolag i dennes kontakter med Qall Telecom AB (hädanefter Qall). Därför är inte distans-och hemförsäljningslagen tillämplig.

Vidare förstår jag det som att ni i första hand vill säga upp avtalet. Jag vill redan inledningsvis påpeka att för det fall något giltigt avtal inte kan anses ha ingått, behöver ni inte ens säga upp avtalet eftersom något avtal överhuvudtaget inte föreligger. Har avtalet ingåtts kan det vara ogiltigt, och det är en annan sak att åberopa ogiltighet än att häva ett avtal.

Praktiska noteringar

Som företagare hör att man ofta inte omfattas av de lagar som är till för att skydda de svagare konsumenterna, som ger exempelvis ångerrätt vid köp på distans. Istället har man ett eget ansvar att alltid vara kunnig och påläst. Du betraktas som jämbördig med det företag du ingår avtal med. Allt detta är i och för sig sant, men det finns all anledning att ha klart för sig att ett ingånget avtal inte är giltigt om man luras eller ingår det av misstag. Sanningen är sålunda att det finns goda möjligheter att slippa ifrån ett avtal som tillkommit på ett felaktigt sätt. Notera också att om motparten medvetet lurat dig kan det vara bedrägeri och straffbart med upp till sex års fängelse.

Vägrar du betala kan du bli stämd i tingsrätten. Observera dock att få (oseriösa) företag går så långt, men även om de gör det kan du försvara dig själv utan större kostnader om tvisten rör mindre än ett halvt basbelopp (vilket det gör i ditt fall). Du behöver inte stå för annat än en väldigt liten del av motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora.

Slutligen vill jag informera dig om att jag har varit inne och sökt på nätet om Qall Telecom AB. (besök själv hemsidan knyt.se). De förekommer i rad fall när kunder, såväl företagare som konsumenter, känt sig lurade. I en del fall har företaget ”lagt sig” är kunder uppgett sig vara beredda att ta strid i domstol. Viktigt att notera är emellertid att varje fall är unikt. Det går alltså inte dra några generella slutsatser av denna information i ditt fall.

Nedan skriver jag om de rättsliga utgångspunkterna kring den händelse du beskrivit. Redan här vill jag påpeka att jag inte anser mig ha helt tillräckliga uppgifter kring de närmre omständigheterna för att kunna göra en fullgod bedömning.

Har avtal ingåtts?

Qalls uppfattning är att avtal ingåtts efter det att Johan, som först pratat med Qall, gått in på deras hemsida och klickat på en länk. Denna händelse anser alltså Qall utgöra ett godkännande av avtal och signering av detsamma.

Det finns oändliga hyllmeter skrivna kring avtalsbindningsmekanismen och uppfattningarna är inte alltid samstämmiga. Man måste beakta en rad olika faktorer för att bedöma om avtalsbundenhet uppkommit. Dessa faktorer kan kallas avtalsgrundande rättsfakta. För att avgöra om avtalsbundenhet uppkommit måste man göra en samlad värdering och väga samman alla faktorer. Att beakta är också att det inte alltid är lätt att bevisa exakt vad som sagts mellan två parter och vad som alltså föregått ett eventuellt avtalsslut. Det är emellertid den som gör gällande avtalet som har bevisbördan för att det ingåtts, det vill säga i detta fall Qall. Detta gäller i synnerhet fall som det förevarande, där avtalets ingående genom telefon och internet medför att Qall har full kontroll över dokumentationen av vad som sagts. Detta kommer med största sannolikhet att beaktas av en domstol.

Utgångspunkten vid all avtalsbindning är att parterna ska vara överens.

Jag har inte tillgång till alla de avstalsgrundande rättsfakta som kan ha betydelse i Johans fall. För att kunna göra en säker bedömning krävs att jag vet lite mer kring vad som stod på hemsidan och den länk som Johan klickade på, om han kryssade i någon ruta osv. Så mycket kan jag dock säga att ett klick på en länk inte i sig kan anses medföra att ett avtal kommit stånd. Detta beror på att man då inte har en aning om vad det är man går med på. Det räcker inte heller med att öppna ett dokument osv. Någonstans på sidan måste det alltså finnas information kring vad det är som händer om man företar något visst, t.ex. fyller i en ruta eller klickar på en länk.

Vad ska avtalet anses innehålla om det slutits?

Du har angett att Qall gett Johan en rad uppgifter kring vad avtalet ska innehålla, men att avtalsvillkoren i praktiken skiljt sig från dessa uppgifter högst avsevärt. S.k. standardvillkor är villkor som är utformade i förväg och avsedda att användas i flera avtal och som inte varit föremål för individuell förhandling mellan parterna. Jag förstår det som att det är sådana villkor som Qall anser vara gällande mellan Qall och Johan. Följande huvudregler anses gälla för standardvillkor;

1) En part kan inte åberopa standardvillkor som motparten inte kände till om han inte vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma motparten på standardvillkoren.

2) Ett standardvillkor som är överraskande på så vis att motparten inte rimligen kunde räkna med det och som är orimligt betungande, utgör inte en del av parternas avtal om det inte uttryckligen godtagits.

3) När ett standardvillkor står i strid mot ett framförhandlat villkor, har det senare företräde.

Kontentan är, att för att standardavtalstexten ska bli en del av parternas avtal måste det på ett eller annat sätt inkluderas (inkorporeras) i avtalet. Vad gäller den första punkten ovan kan följande sägas. I samband med att avtal sluts på internet är det vanligt att endast en länk till standardvillkoren finns på webbsidan. Det finns ingen rättspraxis som utvisar om en sådan länk är tillräcklig för att standardavtalet ska anses inkorporerat.

Vad gäller den andra punkten kan jag inte utifrån de uppgifter du lämnat hit uppfatta något avtalsvillkor såsom överraskande eller oskäligt betungande.

Vad gäller den tredje punkten, tycks det som att Johan och Qall förhandlat om andra villkor än dem som står i standardvillkoren. Av den här regeln framkommer att sådant som blivit föremål för individuell förhandling har större betydelse är standardiserad text som parterna inte övervägt tillsammans. Detta gäller säkerligen i synnerhet fall som det förevarande, där man först överenskommit om en sak men där det står en annan sak i avtalsvillkor som parterna inte diskuterat och som finns ”undangömda”.

Ogiltighet/jämkning

För att avtalsbundenhet ska uppkomma förutsätts i princip att det finns avtalsparter som av fri vilja önskar sluta avtalet. Ibland kan det vara "fel på viljan", antingen på så sätt att den ena parten misstagit sig eller på så sätt att viljan inte är tillräckligt fri på grund av lurendrejeri. Enligt Avtalslagen 3 kap. är det möjligt att jämka eller ogiltigförklara avtal som innehåller avtalsvillkor som är oskäliga på grund av omständigheterna vid avtalets ingående. I princip är samma omständigheter som nämnts ovan av betydelse vid en sådan bedömning. Här finns utrymme för en domstol att lyssna på din berättelse om vad som sades vid telefonsamtalet, hur det gick till när du klickade på länken osv. Qall verkar ha rutin att spela in alla samtal, och om de ”råkat tappa bort din” så talar det för att dina uppgifter bör tas för goda.


Kort om "tilläggsavtalet

Utifrån det som hittills anfört, står det klart att det "tilläggsavtal" du beskriver knappast är bindande.


Slutsatser

Min uppfattning är att det finns goda möjligheter att komma ifrån avtalet på ett eller annat sätt. Om du behöver ytterligare hjälp att bestrida ev. betalningskrav är du välkommen att återkomma till oss, eller om du har frågor på grund av det ovanstående.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (346)
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace
2021-09-28 Avtal, anbud och accept?

Alla besvarade frågor (96499)