Avtal om uppsägningstid

FRÅGA
Hej,Min son har nu arbetat på ett företag som saknar kollektivavtal i snart 7 år och känner att han skulle vilja byta arbete innan han blir för gammal.Då han fick sin anställning, skrevs det in en paragraf i anställningsavtalet som säger "Tre månader ömsesidig uppsägningstid."Detta kan ju ses som en fördel för honom, jämfört med LAS fram tills dess att han varit anställd i sex år, men inte längre, då LAS efter sex år säger, fyra månaders uppsägningstid från företaget och en månad från arbetstagarens sida.Att söka arbete med tre månaders uppsägningstid visar sig nu svårt och han känner att han sitter fast.För att kunna diskutera med företaget och kanske kunna komma överens om en kompromiss, så behöver han veta:Vilken uppsägningstid som juridiskt gäller i hans fall?MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen om anställningsskydd, förkortat LAS, är en sk. semidispositiv lag. Det innebär att lagens villkor kan avtalas bort genom kollektivavtal, men inte genom personliga avtal (som ger arbetstagare sämre villkor). Lagens bestämmelser är alltså tvingande mot arbetsgivare så länge det inte finns undantag i kollektivavtal eller i LAS eller annan lagtext (2 § LAS).

Då din son varit anställd i sex år har han, precis som du noterat, rätt till fyra månaders uppsägningstid enligt LAS (11§). Detta är inte en bestämmelse som kan avtalas bort genom ett personligt avtal, utan enbart genom kollektivavtal. Då företaget ifråga saknar kollektivavtal är det inte aktuellt med sådana undantag.

I detta fall verkar det personliga avtalsvillkoret om tre månaders uppsägningstid enbart vara tillämpligt ifall LAS inte är en tillämplig lag enligt 1 § LAS 2st, vilket är i dessa situationer:

1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll

4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning

5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

Om ingen av de fem punkterna är tillämpliga, är det fyra månaders uppsägningstid som gäller för din son.


Uppdatering efter att ha missuppfattat fråga:

LAS syfte är att skydda arbetstagare och ställer upp "minimikrav" som måste vara uppfyllda. Kortare uppsägningstid än vad LAS stadgar är inte möjligt att bindande avtala om, men det har konstaterats att en längre uppsägningstid inte är en inskränkning av arbetstagarens rättigheter (bl.a. NJA 1985 s. 50).

Det går egentligen att se som två separata situationer (benämner det som ”punkter” här):

1. När en arbetstagare sägs upp har han eller hon alltid rätt till minst den uppsägningstid som stadgas i LAS.

2. När en arbetstagare säger upp sig har han eller hon rätt till, och är skyldig att arbeta, minst en månad. Denna ”punkt” stadgar enbart ett minimikrav på minst en månads uppsägningstid från både arbetstagen och arbetsgivaren.

Då anställningen har varat i nästan sju år gäller villkoret inte längre i den mån det inskränker rättigheter enligt LAS, vilket enbart skulle aktualiseras i punkt 1 i detta fall. Skulle din son bli uppsagd har han alltså rätt att kräva fyra månaders uppsägningstid, men säger han upp sig själv har han avtalat om tre månaders uppsägningstid. Detta ska ses i ljuset av att avtalsfriheten i Sverige är stor.

Avtalsvillkoret var inte ogiltigt från början, då det initialt varken strider mot

punkt 1 eller punkt 2. Efter sex år är villkoret dock ogiltigt i fall som rör punkt 1, men inte i fall enligt punkt 2, eftersom ett avtal enbart “är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag”. Eftersom det inte har ansetts vara en inskränkning av rättigheter att avtala om längre uppsägningstid är det alltså fullt möjligt att göra så, det finns helt enkelt inget lagstöd för att det skulle vara en försämring att ha längre uppsägningstid. Hela avtalsvillkoret blir således inte ogiltigt automatiskt, p.g.a. att sex år har passerat, utan bara om och i den del det inskränker en rättighet enligt LAS.

Med vänliga hälsningar,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?