Avtal om uppsägning med omedelbar verkan

2020-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag är tillsvidare anställd på ett företag som saknar kollektivavtal och i anställningsavtal står det så om uppsägning: "Om en av parterna vill avsluta anställningen så sker det med omedelbar verkan utan några villkor". Är det laglig formulering och hur man måste förhålla sig ifall anställning blir avslutat från arbetsgivarens sidan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att det i ditt anställningsavtal står att en uppsägning från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida ska ske med omedelbar verkan, att man alltså ska kunna skiljas från anställningen omedelbart.


Krav på uppsägningstid

Anställningsavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid, 4§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad enligt 11 § LAS. Som anställd ska du, som huvudregel, alltså ha minst en månads uppsägningstid och detta är en ömsesidig rättighet/skyldighet. LAS är dock semidispositiv, vilket innebär att bestämmelsen kan åsidosättas genom kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det alltså finnas särskilda regler om uppsägningstid enligt kollektivavtalet som då gäller istället. Det är också fullt möjligt att komma överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet, exempelvis. Det är alltså möjligt att genom ett personligt avtal komma överens om förmånligare villkor för arbetstagaren än som föreskrivs i lagen. För det fall det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen och ni inte kommit överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet ska en uppsägningstid enligt lagbestämmelsen gälla.

Av 2 § 2 st LAS framgår det att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagares rättigheter enligt lagen. Som utgångspunkt går reglerna i LAS alltså inte att avtala bort i anställningsavtalet om det är till arbetstagarens nackdel, det vill säga innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagaren än vad som föreskrivs i lagen. För både dig och din arbetsgivare gäller alltså en minsta uppsägningstid av en månad och det går alltså inte att i anställningsavtalet avtala om att en uppsägning från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida ska ske med omedelbar verkan.

I praktiken kan man som arbetstagare, vid en uppsägning från arbetstagarens sida, givetvis komma överens med arbetsgivaren om att sluta omedelbart, men det finns inget stöd i lagen för en sådan överenskommelse. En sådan överenskommelse är alltså inte rättsligt bindande och gäller därmed inte i rätten för det fall en eventuell tvist skulle uppstå.

Rätt att omedelbart skilja en arbetstagare från anställningen vid avskedande

För att en arbetsgivare omedelbart ska få skilja en arbetstagare från sin anställning, utan rätt till uppsägningstid och utan krav på omplacering, krävs det att det finns grund för avskedande. För att grund för avskedande ska anses föreligga krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, 18 § LAS. Det är alltså intetillräckligt, för att omedelbart kunna skilja en arbetstagare från sin anställning, att saklig grund för uppsägning föreligger enligt 7 § LAS.

Rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden

En arbetstagare som har blivit uppsagd har under uppsägningstiden rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter, 12 § LAS. Eftersom anställningen inte har upphört förrän uppsägningstidens slut har alltså arbetstagaren under denna tid rätt till samma lön och andra anställningsförmåner. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren under uppsägningstiden står till arbetsgivarens förfogande att kunna utföra arbete, (förutom då arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om att arbetstagaren ska vara arbetsbefriad under uppsägningstiden). Om arbetstagaren förklaras arbetsbefriad under uppsägningstiden och samtidigt får inkomst från en annan anställning får dock arbetsgivaren räkna av motsvarande belopp från sin ersättning till arbetstagaren, 13 § LAS.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så ska alltså en minsta uppsägningstid om en månad gälla om kollektivavtal inte finns och det inte är avtalat om någon längre uppsägningstid i anställningsavtalet. Då det inte går att avtala bort reglerna i LAS i anställningsavtalet om det är till arbetstagarens nackdel går det alltså inte att i anställningsavtalet avtala om att en uppsägning från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida ska ske med omedelbar verkan. För både dig och din arbetsgivare gäller alltså en minsta uppsägningstid av en månad. Rättsligt sett går det alltså inte att komma undan regeln i LAS om en månads uppsägningstid om det inte finns kollektivavtal som säger annat. Om du skulle bli uppsagd (vilket förutsätter att saklig grund enligt 7 § LAS föreligger – alltså arbetsbrist eller personliga skäl) har du alltså rätt till minst en månads uppsägningstid, under vilken du ska ha rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan bli skadeståndsskyldig, 38 § LAS. Om du är medlem i facket kan jag råda dig att i ett sådant fall vända dig till det fackförbund du är medlem i för att få hjälp. Som medlem i facket kan man, oavsett om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, ha rätt till facklig rättshjälp, exempelvis.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86693)