Avtal om framtida köp av bostadsrätt

2019-03-01 i Formkrav
FRÅGA
Hej!jag och min granne har gjort en skriftlig överenskommelse om att jag får köpa hennes bostadsrätt så fort vi lyckas sälja vår bostadsrätt.I första hand kommer vi att hyra hennes bostadsrätt, tills vår är såld. I respektive överenskommelse skrev vi vilket pris kommer att gälla. Var ska vi registrera det pappret för att få juridisk värde? Jag vill att det ska gälla det som står i överenskommelsen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du måste göra för att en skriftlig överenskommelse om köp av en bostadsrätt ska vara bindande.

Vad säger lagen?

Generella bestämmelser om hur avtal sluts finner man i avtalslagen (AvtL). Av 1 § AvtL framgår att avtal vanligtvis kommer till stånd genom att en part avger ett anbud och en annan svarar med en accept. Av samma bestämmelse i tredje stycket framgår dock att det i andra lagar kan ställas upp särskilda krav på vilken form ett avtal ska ha för att vara bindande.

Formkrav för avtal vid köp av bostadsrätter ställs upp i bostadsrättslagen (BRL). Av 6:4 BRL framgår att ett avtal om köp av en bostadsrätt ska upprättas skriftligen och skrivas under av köparen och säljaren. Det framgår även att köpehandlingen ska innehålla uppgift om vilken lägenhet överlåtelsen avser, samt vilket priset för den är. Om en överlåtelse sker utan att dessa formkrav är uppfyllda är den ogiltig (6:5 BRL).

Om en säljare lovar en köpare att sälja en en bostadsrätt till denne vid ett senare tillfälle är det ett så kallat optionsavtal man har att göra med. Denna typ av avtal är möjliga när det gäller köp av bostadsrätter, men dock inte fastigheter enligt jordabalken. Högsta domstolen har i NJA 1992 s. 66 bekräftat detta, förutsättningen för att ett sådant avtal ska vara bindande är att det upprättas i skriftlig form.

Bedömningen i ditt fall

Jag tolkar informationen i din fråga som att du upprättat ett skriftligt optionsavtal om köp av en bostadsrätt. Eftersom att formkravet för ett sådant är att det upprättats skriftligen krävs det således ingen ytterligare registrering eller dylikt för att det ska vara juridiskt bindande. Om du vill vara riktigt säker på att avtalet ska hålla som du tänkt kan det dock vara bra att ta kontakt med en yrkesverksam jurist och låta honom eller henne granska det.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (80676)