Avstå från arv

2016-04-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,Min mamma äger en fastighet. När hon går bort vill jag inte ärva den, men övriga delar av arvet önskar jag ärva.Är detta möjligt? Alltså att avstå vissa delar av ett arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv och arvsavsägelse finns reglerat i ärvdabalken (ÄB), se här. En arvinge behöver inte ta emot ett arv om han/hon inte önskar det. Nedan presenterar jag olika tillvägagångssätt för att avstå från arv.

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse innebär att arvtagaren frånsäger sig sitt arv. För att en arvsavsägelse skall vara giltigt krävs det att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren (i detta fallet hos din mamma) eller genom att godkänna ett testamente. En bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har dock en laglottsrätt som motsvarar halva kvarlåtenskapen. En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att få skälig ersättning för det. I vissa fall är det dock möjligt för en bröstarvinge att avsäga sig laglotten utan en skälig ersättning. En sådan omständighet skulle kunna vara att egendom tillfaller en närstående till arvingen, såsom en maka eller barn, 17kap 2§ ÄB. På så sätt kan intresset anses tillvarataget och då behövs det inte betala ut en skälig ersättning.

Det skall dock förtydligas att om en bröstarvinge avsäger sig arv medför det även att dennes bröstarvingar inte heller får ta del av arvet. För att undvika en sådan situation kan arvlåtaren och arvtagaren göra en uttrycklig överenskommelse om att avsägelsen endast skall gälla arvingen personligen, och inte dennes bröstarvingar, se 17kap 2§ 3st ÄB.

Arvsavstående

Arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit (till skillnad från arvsavsägelse som skall göras när arvlåtaren fortfarande är i livet). I ett arvsavstående ska du förklara att du avstår från ditt arv. Avstående kan göras till dess arvskifte sker.

Ett arvsavstående är en överlåtelse av arv utan ersättning som följder den legala arvsordningen och som riktas till den avlidnes legala arvingar som står närmast på tur i rakt nedåtstigande led. Detta innebär att du kan göra ett arvsavstående till förmån för dina barn. Om arvsavståendet enbart avser en del av arvet är både du och dina barn dödsbodelägare.

En skriftlig arvsavståendehandling ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om en sådan särskild handling saknas kan arvsavståendet antecknas i bouppteckningen och skrivas under av dig som avstår från arv.

Ej begära jämkning av testamente som bröstarvinge

Ett tredje alternativ skulle vara att arvlåtare skriver ett testamente där det uttryckligen framgår att du inte ska ärva fastigheten. En arvtagare kan enligt 17kap 2 § ÄB avstå sitt arv genom att godkänna ett testamente som talar till nackdel för honom/henne, exempelvis en bröstarvinge som väljer att avstå sitt arv till förmån för testamentstagare. Om fastigheten är värd så pass mycket att det går ut över din laglott, kan du begära jämkning inom sex månader. Om inte det görs inom sex månader, efter det att testamentet togs emot, har rätten till din laglott gått förlorad.

Sammanfattningsvis

1. Du kan begära arvsavsägelse, vilket du skall göra hos din mor medan hon är i livet. Tänk dock på att uttryckligen skriva ett avtal där avsägelsen endast skall gälla dig personligen och inte dina bröstarvingar. Du skall var myndig och detta skall upprättas skriftligt, 17kap 2§ ÄB. Huvudregeln är att du inte kan avsäga din laglott utan skälig ersättning. Principen om skälig ersättning kan undantas om egendom tillfaller en närstående till dig.2. Du kan, när din mor har avlidit, meddela att du avstår från arv eller del av arv, exempelvis fastigheten. Om ditt arvsavstående endast avser en del av arvet så kvarstår du som en av dödsbodelägarna. 3. Om arvlåtaren testamenterar fastigheten till en annan arvtagare, och detta går ut över din laglott, kan du låta bli att jämka testamentet och då förlorar du rätten till din laglott.

Behöver du fortsatt juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister, se här.

Hoppas detta gav ett svar på din fråga! Om det finns några oklarheter eller någon följdfråga är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89961)