Avsluta en intermittent anställning p.g.a. blått hår?

2015-12-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,En bekant arbetar i en hotellrestaurant. Företagets policy säger att man ska ha "naturlig hårfärg". Till saken hör att han är intermittent anställd. Han har färgat håret blått och arbetsgivaren har meddelat att han inte följt företagets policy och därmed är han uppsagd, utan uppsägningstid. Kan man säga upp någon på grund av hårfärg? Han har dessutom varit fastanställd i fyra år. Perioden januari till mars 2015 sade han upp sig på egen begäran på resa. I maj kommer han åter till arbetet som intermittent anställd. Uppsägningen ägde rum i december, efter cirka sex månader. Även om han ej arbetat tre månader ska hans anställningstid läggas samman, enligt LAS 11 §, och därmed ge honom rätt till en månads uppsägningstid? Uppsägningen grundas alltså på att han färgat håret blått och det strider mot "naturlig hårfärg". Diskrimineringslagarna är inte uttömmande på det området. Hoppas ni kan hjälpa!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom frågan i huvudsak rör uppsägning är det i lagen om anställningsskydd (LAS) som vi finner den rättsliga regleringen, se här. Vad gäller diskriminering så är det diskrimineringslagen (DiskrL) som är aktuell, se här.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är det reglerna i detta som gäller LAS fyller då ut det som inte reglerats i kollektivavtalet. Jag utgår i mitt svar från LAS då jag inte har tillgång till det eventuellt aktuella kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Diskriminering

I Sverige är det tillåtet att diskriminera p.g.a. någons utseende. Utseende utgör inte en av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen och det går då inte att diskriminera någon p.g.a. dennes utseende enligt denna lag, DiskrL 1 kap. 4 § st. 2. Det står en arbetsgivare fritt att välja bort någon i en anställningssituation p.g.a. dennes utseende. Då din bekant redan är anställd är det däremot inte fråga om en rekryteringssituation utan istället om uppsägning, lite förenklat.

Intermittent anställning

En intermittent anställning kallas ofta för en "timanställning". Timanställning finns dock inte som en giltig anställningsform enligt LAS. Intermittenta anställningar är däremot en form av allmän visstidsanställning som bestäms för kort tid. Det finns inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara. Har man intermittenta anställningar så anställs man för att arbeta exv. åtta timmar första dagen och sedan ett antal timmar dagen efter, men det rör sig om två olika visstidsanställningar.

En allmän visstidsanställning kräver inte att arbetsgivaren har något särskilt behov utan kan ingås fritt av parterna. Om man varit anställd med allmän visstidsanställning i sammanlagt två år övergår en sådan anställning i en tillsvidareanställning, LAS 5 §. I ert fall verkar han ha jobbat i sex månader och har då fortfarande en allmän visstidsanställning. Att han varit tillsvidareanställd innan gör inte att tiden räknas ihop enligt LAS 5 § utan det måste röra sig om två år av just allmän visstidsanställning.

I din bekants fall ser man det som att en anställning ingås för varje arbetspass som personen har. Detta medför att när ett arbetspass är över har han inte längre någon anställning och arbetsgivaren behöver inte säga upp honom och det krävs då följaktligen inte saklig grund. Det man rent praktiskt gör är att "säga upp" eller m.a.o. välja att inte ingå de kommande intermittenta anställningarna. Då hen inte har någon anställning har hen inte heller rätt till någon uppsägningstid. LAS 11 § som du hänvisar till gäller för tillsvidareanställningar.

Ifall din bekant har inbokade/schemalagda tider för arbete blir svaret lite annorlunda än ovan. I sådant fall gäller LAS för den tid som hen är uppbokad. Detta medför att om hen är uppbokad två veckor framåt så kan inte hen sägas upp under denna tid. Det går nämligen inte att säga upp en allmän visstidsanställning på samma sätt som en tillsvidareanställning. Undantag görs ifall annat har reglerats i det enskilda anställningsavtalet. För att kunna avsluta en tidsbegränsad anställning som sträcker sig två veckor framåt krävs att arbetsgivaren har grund för avsked av arbetstagaren. Att din bekant färgat håret blått i strid med företagets policy utgör generellt inte grund för avsked. Det krävs att det rör sig om ett grovt kontraktsbrott. Din bekant skulle i detta fall kunna kräva skadestånd av arbetsgivaren, LAS 38 §. Skadeståndet består i det fallet av två delar; ekonomiskt skadestånd för den uteblivna lön (och andra förmåner) som skulle intjänats under dessa två veckor och allmänt skadestånd för att arbetsgivaren brutit mot LAS.

Slutsats

Då det inte finns någon anställning som ger din bekant rätt till uppsägningstid finns det ingen mening att ta strid med arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren har rätt att ingå anställningsavtal med vem hen vill så länge hen inte diskriminerar någon och då utseende inte är en diskrimineringsgrund kan arbetsgivaren välja bort din bekant.

Förtydligande; det som avgör är inte om saklig grund föreligger utan om en anställning föreligger överhuvudtaget.

Om din bekant var inbokad exv. två veckor framöver har arbetsgivaren gjort fel när hen sa upp din bekant. Din bekant skulle i detta fall kunna kräva skadestånd av arbetsgivaren.

Vill ni utreda möjligheten till en skadeståndstalan kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll