Avseende ansvar för fel på båt och möjliga påföljder

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag köpte en båt av en privatperson via Blocket men motorfel uppstod direkt efter köpet. Jag träffade säljaren och vi åkte en liten tur med båten, inga konstigheter kunde jag erfara då. Jag betalade handpenningen, vi skrev på köpekontraktet och kom överens om att jag skulle hämta båten en vecka senare, vilket hände i enlighet med det vi avtalat. Jag betalade resten av beloppet och fick nycklarna. Cirka 5 minuter senare, på våg till min hamn fick jag problem med motorn och jag fick bogseras av en förbipasserande båt. Jag informerade säljaren efter jag kommit hem. Två dagar senare konstaterade säljaren felet när han kom till min hamn och vi lyckades få igång motorn men efter ett tag tappade den kraft och dog, precis samma beteende som direkt efter jag hämtade båten.Jag undrar vad säljaren har för skyldigheter i detta fall. Har jag köparen rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet eller rätt att häva köpet?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Vilka möjligheter du har att kräva påföljd beror främst på hur den brist som omtalas skall bedömas eftersom en brist endast är av relevans i de fall den utgör ett fel för vilket säljaren ansvarar. För att säljaren skall kunna hållas ansvarig krävs att bristen innebär någon form av avvikelse från vad som direkt eller indirekt avtalats (konkret respektive abstrakt fel) och att den i någon form existerat vid varans avlämnande (se 12-21 §§ köplagen). Därutöver fordras som huvudregel att bristen visat sig inom två år från köpet samt att reklamation företas inom skälig tid från det att bristen noterats eller bort ha noterats (se 31-32 §§ ovannämnda lag).


I förevarande fall tycks bristen ej ha varit känd vid köpets ingående och ej heller bort ha noterats därvid varför avtal får antas ha ingåtts om överlåtelse av en felfri båt. Avgörande blir således om bristen förelegat vid avlämnandet eller uppkommit först därefter samt om reklamation företagits i rätt tid. Vad gäller frågan om reklamation synes det råda föga tvivel om att sådan gjorts mer eller mindre omedelbart samt att det därvid angivits vilken avvikelse som uppkommit, varför någon vidare utredning ej behöver företas. Huruvida bristen existerat vid avlämnandet är dock svårare att avgöra och blir ytterst en bevisfråga.


Slutligen gäller ifråga om påföljder att du må yrka avhjälpande, omleverans, hävning eller prisavdrag efter eget tycke, men att säljaren har rätt att mot din vilja avhjälpa felet eller företa omleverans om detta kan ske inom skälig tid och ej innebär någon väsentlig olägenhet för dig (se 30-39 §§ ovannämnda lag).


Inalles gäller följaktligen att du har rätt att yrka någon av nämnda påföljder om du kan visa att felet förelegat vid besittningsövergången.

Köplagen finner du här.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1368)
2021-06-23 Hävning av hästköp
2021-06-22 Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil

Alla besvarade frågor (93333)