Avsäga sig eller avstå rätten till arv till förmån för barn - skuld till kronofogdemyndigheten

Jag vill göra arvsöverlåtelse till fördel för min dotter.Jag har skuld till Kfm. Kan jag göra en överlåtelse till henne att hon får ut min del av arvet ellergår inte det?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Till att börja med ska sägas att arvingar och testamentstagare i viss mån kan välja att ta emot ett arv eller inte. När det gäller en arvinges möjlighet att frånsäga sig arvet finns det, beroende på särskilda omständigheter som t.ex. släktskapet mellan den avlidne och arvingen, olika vägar att gå. Eftersom jag inte har kännedom om omständigheterna i det särskilda fallet resonerar jag i frågan generellt.

En arvinge kan till att börja med avsäga sig rätten till arv från en viss person som fortfarande är i livet. Det handlar om att avtala bort sitt arv och innebär att man avsäger sig arvet fullt ut. Avsägelsen kan ske genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan, i detta fall t.ex. din dotter. Man kan också skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man vill avsäga sig sin arvsrätt. Vem som istället får arvet beror på omständigheterna. Huvudregeln är att arvsavsägelsen även gäller mot arvingens barn (17 kap. 2 § st. 3 ÄB). För att din dotter, i en sådan situation, ska få erhålla arvet måste det med tydlighet framgå i den skriftliga handlingen, där du avsäger dig din rätt till arv i enlighet med 17 kap. 2 § ÄB, att du önskar att hon ska uppbära arvet i ditt ställe.  En sådan uttrycklig överenskommelse mellan dig och arvlåtaren kan alltså medföra att avsägelsen bara gäller dig personligen, och inte ditt barn.

En annan möjlighet är att avstå från arv, i vissa situationer. Att avstå från sitt arv betyder att en arvinge, efter fallet arv, avstår från det genom att förfoga som han önskar över tillgången som arvet utgör. Att avstå från arvet har inte lika radikala följder som att avsäga sig ett arv. Avstå från arv gör man vanligtvis till förmån för sina egna arvingar (barn), så att arvet stannar i släktgrenen. Om du avstår från arv till förmån för ditt barn träder barnet in som dödsbodelägare och tilldelas din lott. Även ett avstående bör göras skriftligen och lämnas som bilaga till bouppteckningen.

När det gäller frågan om din skuld till kronofogdemyndigheten ska sägas att denna, som huvudregel, har rätt att utmäta egendom, inklusive arv enligt 4 kap. 2 § Utmätningsbalken (UB). Borgenärer har dock ingen rätt till framtida arv. Om du avsäger dig ditt arv (enligt ovan) torde dina skulder inte hindrar dig från att avsäga dig arvet till förmån för din dotter. Arvlåtaren kan även (som nämnts) i testamente uttrycka en önskan om att din lott ska överlåtas till ditt barn och inte bli föremål för utmätning, varefter du godkänner testamentet, för att undvika att pengarna går till kronofogden.

För att försäkra dig om att borgenärerna inte får tillgång till arvet bör du vidta åtgärd innan arvskiftet. En avsägelse av arvet efter arvskiftet har istället betraktats som en gåva, vilket kan medföra att borgenärerna kan begära att gåvan återgår till dig för att därefter kräva utbetalning. Detta är även risken om du enbart avstår från arvet, då du i praktiken ger bort arvet till ditt barn som en gåva. Det är möjligt att kronofogdemyndigheten har rätt att återta en sådan gåva för att kunna kräva in dina skulder. Detta är dock något oklart, men jag föreslår avsägelse av arv enligt ovan, alternativt testamente från arvlåtaren, som lösningar att föredra.

Oavsett tillvägagångssätt är det mycket viktigt att handlingarna utformas på ett klart och tydligt sätt och att inga viktiga detaljer utelämnas. Jag föreslår att du kontaktar en verksam jurist om du vill ha ytterligare hjälp och upplysningar.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) för ÄB och (https://lagen.nu/1981:774) för UB.

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH /Veronica Eriksson   

Veronica ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”