Avlägsna grenar från träd som hänger över tomtgräns

2016-05-15 i Fastighet
FRÅGA
Grenar från Grannens Stora träd Skuggar o Hänger över minst 5 m på Dotterns tomt .Grannen vill inte ta bort detta.Vad gör vi ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. Jordabalken (JB) (här) regleras rättsförhållanden mellan grannar. Enligt 3 kap. 1 § JB (här) är var och en skyldiga att “ta skälig hänsyn” till omgivningen vid nyttjandet av sin eller annans fastighet. Till omgivningen räknas onekligen de närmaste grannarna.

Vad gäller rötter och grenar som tränger över tomtgränser finns ett eget lagrum nämligen 3 kap. 2 § JB (här). Enligt detta lagrum får en fastighetsägare ta bort rötter eller grenar som tränger in på dennes tomt om dem medför olägenhet. Ägaren till den tomt som det överträngande trädet står på skall dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder, om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne.

Viktigt att pointera är att lagrummet inte ger en möjlighet att röra en stam som sträcker sig över en tomtgräns. Det är inte heller acceptabelt att ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Detta skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt.

Att på eget initiativ vidta åtgärder på ett sätt så att trädet dör kan innebära att man gjort sig skyldig till brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (här), som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

I ert fall har ni givit grannen tillfälle att själv utföra åtgärder mot de överträngande grenarna. Grannen ska få skälig tid på sig att vidta åtgärder, men här verkar grannen inte vilja ta bort grenarna överhuvudtaget. Det kan vara en god idé att berätta för grannen att ni själva kommer avlägsna grenarna då grannen inte själv gör det, detta för att slippa dålig grannsämja eller en onödig tvist. Grenarna bör tas bort med stor försiktighet så att trädet inte dör och ni slipper bli då ersättningsskyldiga som ett resultat av ert ingrepp.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?