Avgift och värderingstidpunkt - äktenskapsskillnad

2015-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Förutsättning: Vi lämnar in skilsmässoansökan till TR den 27 april genom att gå dit och lämna den.Fråga 1: Kan vi betala avgiften på plats till TR?Fråga 2: Per vilket datum ska vi då värdera t ex aktier, fonder mm till bodelningshandlingen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni vill begära äktenskapsskillnad så kommer en avgift att tas ut vid ansökan, vilket framgår av Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 2 § första stycket. För äktenskapsmål, inklusive äktenskapsskillnad, uppgår ansökningsavgiften till 900 kronor (Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna, Bilaga ansökningsavgifter kategori A, femte stycket). Huruvida avgiften kan erläggas kontant på plats vid tingsrätten beror på den specifika tingsrättens praxis. Som utgångspunkt betalas avgiften endast via tingsrättens plusgirokonto, men vissa tingsrätter accepterar också betalning i receptionen, exempelvis Östersunds tingsrätt. För att ta reda på vilken tingsrätt din kommun tillhör, och därmed dess praxis för ansökningsavgifter, kan du använda funktionen ”Sök domstol” på Sveriges Domstolars hemsida.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcks, det vill säga den dag då du och din make lämnar in ansökan till tingsrätten, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 9:2 första stycket. Det innebär att det giftorättsgods som ni vardera äger på denna dag kommer att ingå i bodelningen, men inte egendom som ni förvärvar därefter. Skulder som uppkommer efter denna dag beaktas inte heller vid bodelningen. Mellan denna dag och bodelningen så råder ni fortfarande över era respektive egendomar, men både du och din make har redovisningsplikt för den egendom ni vardera ägde på ansökningsdagen samt egendom som den ene maken har hand om men som tillhör den andra (Äktenskapsbalk 9:3). Denna redovisningsplikt omfattar även avkastning, exempelvis från aktier. Det kan tänkas att värdet på aktierna och fonderna förändras dramatiskt under denna period, och det är också anledningen till att ni båda har redovisningsplikt. Enligt praxis brukar värderingstidpunkten för dessa egendomar vara den tidpunkt då boet är utrett, vilket ofta ligger nära själva bodelningen i tiden eller praktiskt taget vid själva bodelningstillfället. Bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts genom dom som har meddelats och vunnit laga kraft, men det finns ingen tidsfrist för när den senast måste ha genomförts (Äktenskapsbalk 9:4).

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81857)