Avgift för arrende

2019-01-21 i Arrende
FRÅGA
Hej!Ska ha ny arrendator till gården. Vi kom överens om avgift.Efter den väldigt torra sommaren ville de ha ett tillägg att priset ska omförhandlas varje år. Det hade någon av deras rådgivare föreslagit. Men hur blir det?Man har ju trots allt skrivit in en avgift i avtalet.Samtidigt är jag inte ute efter att suga ut någon, ifall deras inkomst efter skörd blivit väldigt låg.Är detta något som förekommer?MvhRoger H
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det finns fyra olika typer av arrende; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende föreligger när ingen av de andra typerna av arrende uppfylls. Jag kommer att utgå från att din fråga avser jordbruksarrende.

Reglerna för jordbruksarrende finns i 9 kap jordabalken (nedan JB). En stor del av reglerna i 11 kap JB är tvingande till arrendatorns fördel. Vissa regler, som till exempel tidpunkt för betalning, är möjlig att avtala bort.

Det finns ingen lagstadgad avgift för jordbruksarrende, utan det är möjligt att avtala om avgiften mellan parterna. Det anges dock att avgiften ska vara skälig (9 kap 29 § JB). För jordbruksarrende får avgiften endast utgå i pengar och inte i någon annan form av ersättning. Det finns möjlighet att ange ett fast belopp som alltid ska utgå. Det finns också en möjlighet att avtala om att summan ska stiga med ett visst belopp varje år. Det finns även möjlighet att basera avgift för jordbruksarrende på Lantbrukarnas Riksförbunds rekommendationer avseende indexreglering för jordbruksarrende. Det rekommenderas dock bara för avtal som löper längre än fem år.

Eftersom det inte finns någon bestämd regel för hur stor avgift som ska utgå kommer den avgift som skrivits in i avtalet att gälla. För att göra en villkorsändring, så som ny avgift, måste avtalet sägas upp för villkorsändring. Det gäller även om arrendatorn begär villkorsändringen. Om parterna inte kommer överens kan frågan prövas av arrendenämnden (http://www.arrendenamnden.se/Jordbruksarrende).

Det finns även viss möjlighet för en arrendator att få avgiften nedsatt på grund av att arrendestället försämras. Det kan till exempel bero på vattenflöde eller jordras. Det anges dock i lagkommentar att "en övergående verkan, t.ex. på grund av missväxt eller tillfälligt hinder för jordens brukande, omfattas inte (NJA II 1908 nr 5 s. 84 f.)". Det innebär att torka generellt sett inte omfattas av sådan nedsättning.

Sammanfattningsvis kan det under vissa omständigheter finnas möjlighet för en arrendator att få avdrag på avgift på grund av naturhändelser. Det omfattar dock inte missväxt på grund av torka, på det sätt som anges i din fråga. Det finns inte heller någon tvingande lagstiftning gällande avgiften, förutom att den ska vara skälig. Förutsatt att den avgift ni avtalat om bedöms som skälig är den därmed gällande tills det genomförs en villkorsändring. En sådan villkorsändring kan begäras både av dig och arrendatorn.

Om du vill ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta mig på felicia.johansson@lawline.se.

Felicia Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (154)
2019-02-25 Hur hög avgift får man ta ut vid ett arrende?
2019-02-23 Avgör bostadsarrendeavtalet eller lagen vad upplåtelsetiden är när det gäller en fastighet inom detaljområde?
2019-02-19 Rättigheter för arrendator
2019-02-12 Uppsägningstid bostadsarrende

Alla besvarade frågor (66838)