FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/03/2018

Att sälja samägd egendom

Hej.

Vi är tre sommarstugeägare som gemensamt äger en sjökabel med tillhörande abonnemang. "Kattholmarnas Elförening" sedan 1989. Det finns vissa regler som man skrev 1989.

En av ägarna tog lagen i ägna händer och "klippte" elen till två av fastigheter och försökte även ta över el abonnemanget på sitt eget namn för att kunna utesluta de övriga två. ( det finns relativt stark bevisning med hot etc. att han skulle göra detta tilltaget)

Ärendet är polisanmält men förundersökningen är inte klar i skrivandes stund

Frågan är hur kan vi gå vidare med det samägda kabeln, vi två skulle vilja att alla tre fastigheter skall ha en egen abonnemang (vilket medför kostnader för alla tre fastigheter) och mätning av elförbrukning för att slippa ha med den tredje fastighetsägaren att göra, hur upplösa samägandet? Jag har hört mig för med elbolaget om de skulle vilja köpa kabeln vilket de skulle överväga.

Vad jag förstår måste alla tre vara överens i en eventuell försäljning eller ?

Hur löser vi detta på bästa sättet ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att ledningen inte är av den typen som anges i ledningsrättslag (då krävs troligen förrättning via lantmäteriet) så är det samäganderättslagen (SamL) som gäller. Eftersom det kan antas att ledningen är en lös sak, juridiskt sett. Jag vet inte om er förening är en samfällighetsförening men om den är det så bör ni granska lag om förvaltning av samfälligheter i kombination med ert avtal.

Mitt svar utgår från lagen om samäganderätt. Om ledningen ägs med samäganderätt krävs enligt huvudregel samtliga delägare samtycket för åtgärd för förfogande över ledningen i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i ledningens förvaltning, enligt 2 § SamL. Om delägarna inte kan enas om ledningens förvaltning eller nyttjande kan tingsrätten på ansökan av någon delägare, förordna att ledningen ska omhändertas av god man som utses av rätten. Någon av delägarna kan även utses som god man enligt 3 § SamL.

Den som blir utsedd till godman har då skyldighet att förvalta ledningen ti delägarnas bästa intresse. Om delägare vill sälja ledningen men inte kan enas om det med de andra delägarna eller någon av dem kan delägaren ansöka hos tingsrätten om att för gemensam räkning sälja godset på offentlig auktion enligt 6 § SamL.

Förordnar rätten, att gods ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion utser rätten en god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda köpebrev. I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

Auktion enligt samäganderättslagen ska efter det att laga kraft börjat gälla angående rättens beslut om auktion, hållas så snart ske kan. Observera att om någon delägare är i försatt i konkurstillstånd, kan gode man inte sälja godset så länge sagd delägares lott tillhör konkursboet.

Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för auktionen. Alltså annonsera ut försäljningen via tidningar.

Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut.

Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej understiger det pris som har bestämts som det lägsta priset. SamL 7 -12 §§. Kostnaderna får delas av delägarna enligt 15 § SamL.

Sammanfattning

Om ledningen ägs gemensamt enligt samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för att sälja ledningen. Om ni inte kan komma överens kan ni begära att rätten utser en god man och att ledningen försäljs genom offentlig auktion.

Rekommendation

Det bästa vore om alla delägare kan enas om att sälja ledningen. Då kan ni troligen sälja den till det bästa priset ni kan få enligt marknaden. Vid tvångsförsäljning riskerar man nämligen att få sälja till ett lägre pris.

Ni bör granska ert avtal för att se om någon speciallag är tillämplig som kan göra att samäganderättslagen inte ska tillämpas då kan det bli aktuellt med förrättning. Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist för detta. Om ni tror att samäganderättslagen är tillämplig på ert avtal kan ni ansökan om god man och tvångsförsäljning hos tingsrätten.

Om ni vill anlita någon av Lawlines jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se.

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Hittade du inte det du sökte?