FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/01/2017

Att överklaga anställningsbeslut av Högskola

Hej. Under ett anställningsförfarande för en högskola gick jag vidare till de sista tre kandidaterna, men tjänsten gick i slutändan till en annan sökande. Nyfiken över vad som sakns i mitt CV som denne hade så begärde jag ut dennes ansökningshandlingar. Till min förvåning hade den person som fick tjänsten ingenting över huvud taget i sitt CV inom just det område tjänsten handlar om - dock för all del ganska imponerande på andra områden. Jag tänker mig att överklaga beslutet då det ändå känns som att en samordnartjänst inom ett specifikt område ska premiera kunskaper i just det aktuella området, snarare än "finare" utbildning och erfarenhet inom andra områden. Samtidigt är jag inte helt jättesugen på att buffla mig in på arbetet i sig om jag inte är den de egentligen vill ha. Så till min fråga: hur ser det ut med möjligheterna till att äska skadestånd, och vad ska detta baseras på? Gällande uppsägning / avsked har jag hittat spannet 16 till 24 månadslöner beroende på anställningstid. Jag har ju dock inte varit anställd hos arbetsgivaren alls, utan sökt externt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom högskolor hör till den offentliga sektorn så tillämpas reglerna i Lagen om offentlig anställning (LOA). Regler om diskriminering hittar du i Diskrimineringslagen (DiskrL).

Utgångspunkten inom den privata sektorn är att en arbetsgivare har fri antagningsrätt och alltså får anställa vem denne vill. Detta har sin grund i rätten att fritt ingå avtal, så kallad kontraheringsfrihet. Inom den offentliga sektorn så skall anställning ske utifrån förtjänst och skicklighet och avseende ska således fästas vid sakliga grunder, detta stadgas i regeringsformen 12:5 st. 2. Enligt LOA så skall skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för annat, LOA 4 §.

Precis som du beskriver så kan man begära att få ta del av CV tillhörande en person som tilldelades det jobb du sökte för att kunna jämföra meriter. Om du anser att anställningen inte har skett utifrån ovan angivna sakliga grund så kan du överklaga detta. Eftersom det rör sig om ett beslut från högskolan så kan denna fråga prövas av överklagandenämnden för högskolan. När du överklagar så utgör det ett sätt att ta tillvara på din rätt gentemot myndigheter. Det krävs dock att beslutet angår dig, att beslutet har gått dig emot samt att beslutet är överklagbart, Förvaltningslagen 22 §. Enligt högskoleförordningen 12:2 så kan beslut om anställning vid en högskola överklagas till överklagandenämnden, med undantag för doktorand.

Viktigt är då att du skickar in din skrivelse till den myndighet som har meddelat beslutet, vilken myndighet du skall skicka till ska framgå av själva beslutet. Det är också avgörande att du överklagar i rätt tid, inom tre veckor från att du fick del av beslutet annars kommer din överklagan att avvisas, Förvaltningslagen 23 §. Om anställningsbeslutet lämnats på myndighetens anslagstavla så räknas denna treveckors-frist från dagen då informationen anslogs på anslagstavlan.

Om du vinner en sådan process får du det du begärt, alltså att du tilldelas tjänsten. Observera att överklagandenämnden är högsta instans och att deras beslut således inte kan överklagas. Mer om överklagandenämnden, hur du överklagar och annan bra information hittar du på deras hemsida här.

Vid anställningsprocessen får en arbetsgivare inte diskriminera den som söker arbete, se DiskrL 2:1 st. 1 p. 2. Det finns olika former av diskriminering och dessa räknas upp i DiskrL 1:4. Om du anser att du har blivit utsatt för diskriminering i samband med anställningsprocessen så kan du anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen (DO) som har som uppgift att se till att arbetsgivare följer bestämmelserna i lagen, DiskrL 4:1. Du kan också vända dig till din fackliga organisation. Både DO och din fackliga organisation kan föra din talan i domstol, DiskrL 4:2 samt 6:2. Du kan med deras hjälp kräva diskrimineringsersättning, DiskrL 5:1. Viktigt att veta är dock att det inledningsvis är du som har bevisbördan och du måste visa att det finns anledning att anta att diskriminering har ägt rum för att bevisbördan ska övergå på din arbetsgivare, DiskrL 6:3.

Sammanfattningsvis kan du alltså överklaga höskolans beslut till överklagandenämnden för högskolan och i bästa fall erhålla tjänsten. Du kan inte få något skadestånd genom att överklaga högskolans beslut. Om du kan visa sannolika skäl för att diskriminering har skett vid anställningsförfarandet så kan du ha rätt till diskrimineringsersättning. Av din fråga verkar det dock inte röra sig om diskriminering så jag rekommenderar att du läser mer på överklagandenämndens hemsida och fundera över dina möjligheter att vinna framgång i en överklagan. På hemsidan finns också olika rättsfall där du kan läsa om hur nämnden har beslutat i olika situationer.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000