FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter04/02/2019

Åtgärder om handläggning av ett förvaltningsärende försenas

Har ansökt om stöd till kommun den 4 juli 2018 och inte fått något svar än trots flera påminnelser från min sida.

Hart hört om att den nya Förvaltningslagen föreskriver svar inom 6 månader?

Stämmer det ?

Laghänvisning?

Ska jag skicka det till vård och omsorg /Förvaltningsrätten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningslagens tillämpningsområde

Förvaltningslagen är tillämpbar på handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter, (1 § första stycket förvaltningslagen). Det finns dock vissa undantag för handläggning av ärenden hos kommunala myndigheter vilka inte ska följa förvaltningslagens bestämmelser. Det gäller beslut av:

1. fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,

2. en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,

3. förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, (13 kap 2 § kommunallagen)

Av din fråga framgår inte vilket stöd du har ansökt om, samt om det avser någon av de kommunala myndigheter som omfattas av undantaget. Det låter trots allt som att det rör sig om en sådan ansökan som omfattas av förvaltningslagens tillämpningsområde.

Allmänna krav på handläggningen

Utgångspunkten för handläggning av ärenden är att det ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, (9 § första stycket förvaltningslagen). Lagen ställer inte upp någon bortre gräns för när ett ärende ska ha handlagts klart, det får istället avgöras utifrån ärendets beskaffenhet, myndighetens arbetsbelastning och övriga omständigheter i det enskilda fallet.

Om myndigheten bedömer att ett ärende som har inletts av enskild (som i ditt fall) kommer att bli väsentligt försenat ska myndigheten meddela dig därom, samt ange anledningen till förseningen, (11 § förvaltningslagen).

Åtgärder om handläggningen försenas

Ett ärende som har inletts av en enskild, till exempel genom ansökan har rätt till dröjsmålstalan om ärendet inte har avgjorts inom sex månader av den myndighet dit ansökan skickades, (12 § första stycket förvaltningslagen). Det innebär att du skriftligen kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Denna rätt får endast utnyttjas en gång i ett ärende, (12 § tredje stycket förvaltningslagen). Myndigheten ska därefter inom fyra veckor från dagen då du sänder in en sådan begäran avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå din begäran, (12 § första stycket förvaltningslagen).

Väljer myndigheten att avslå din begäran om att ärendet ska avgöras kan du överklaga det till överinstansen, dvs. förvaltningsdomstol eller den myndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet, (12 § andra stycket förvaltningslagen).

Sammanfattning

Om myndigheten inte har underrättat dig om att avgörandet i ärendet kommer att bli väsentligt försenat, samt anfört orsaken till förseningen och det har gått mer än sex månader sedan du lämnade in din ansökan om stöd, bör du skriftligen begära att myndigheten som du skickade din ansökan till ska avgöra ärendet.

Skulle myndigheten avslå din begäran om avgörande kan du överklaga detta hos allmän förvaltningsdomstol eller hos den förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig om det är något mer du undrar över!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?