Återvinning av bilförsäljning i konkurs

2020-11-19 i Återvinning
FRÅGA
Hej Vi driver en bilförsäljning och köpte in en bil från ett AB. Bilen var leasad av företaget och lösen hos leasing bolaget var lägre än värdet/inköpspriset. Vi löste bilen från leasingbolaget den 6/11 och betalade ut övervärdet till leasingkunden samma dag. Vi ser sen att bolaget inletts i konkurs den 10/11. Kan detta bli föremål för återvinning ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar er fråga som att ni köpte den aktuella bilen till det pris som följde av leasingavtalet mellan bilägaren och ägarens kund. Jag har svårt att förstå vad "övervärdet" syftar på, men tolkar det som att ni betalat någon form av kompensation till leasingkunden. Jag kommer i mitt svar utgå från att ni inte har några särskilda kopplingar till de andra aktörerna och att ni tagit bilen i besittning. Er fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).

Utredning

Enligt 4 kap. 5 § KL kan en rättshandling återvinnas om den på ett otillbörligt sätt gynnat en viss borgenär framför andra, om den gjort att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller om den bidragit till att gäldenärens skulder ökats, om gäldenären dessutom var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Omständigheter som kan medföra att en transaktion bedöms som otillbörlig är att den avsett ett betydande belopp, att den skett kort före konkursutbrottet, att medkontrahentens onda tro varit särskilt graverande eller att transaktionen över huvud taget är av extraordinär karaktär. För att en borgenär ska kunna anses gynnad eller missgynnad måste rättshandlingen, exempelvis upptagande av ett lån, ha skett utan motsvarande vederlag.

Den aktuella bestämmelsen är förhållandevis komplicerad och medför ett antal svåra bevisfrågor. Avseende det nu aktuella fallet kan vi konstatera att det som krävs för återvinning är att en överlåtelse (rättshandling) skett, att den varit otillbörlig, att den gynnat en viss borgenär framför andra eller skadat samtliga borgenärer, att överlåtelsen bidrog till att orsaka gäldenärens insolvens och att ni i egenskap av köpare var eller borde varit medvetna om detta. Enligt min uppfattning framstår det, utifrån den begränsade information jag har tillgång till, som osannolikt att återvinning skulle aktualiseras i ert fall. Överlåtelsen framstår inte som otillbörlig då den av allt att döma inte avsett betydande belopp och, såvitt jag förstår, avsett en överlåtelse vars villkor dikterats av ett sedan länge föreliggande leasingavtal. Att överlåtelsen skett så nära inpå konkursens inträde skulle dock kunna tala för otillbörlighet, men sannolikt skulle det krävs mer än så. Det framstår även som svårt att argumentera för att borgenärskollektivet missgynnats av rättshandlingen eftersom det av allt att döma rört sig om en överlåtelse på marknadsmässiga (avtalsenliga) villkor; om bilen säljs till ett pris som inte är alltför långt ifrån vad den skulle sålts för i ett tänkt normalläge har ingen skada uppkommit eftersom gäldenären inte förlorat tillgångar utan bara ändrat deras form. Det framstår dessutom som osannolikt att överlåtelsen skulle kunna sägas ha varit en bidragande orsak till gäldenärens konkurs eftersom det, såvitt jag förstår, rör sig om en överlåtelse av ett fordon till ett marknadsmässigt pris. Av er fråga att döma framstår det även som osannolikt att ni skulle ha varit i ond tro om överlåtelsens hypotetiska otillbörlighet, inverkan på borgenärerna och inverkan på gäldenärens ekonomiska situation.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är, förutsatt att fallet är så enkelt som det framstår i er fråga, att avvakta konkursförvaltarens agerande. Skulle en begäran om återvinning göras bör ni sannolikt bestrida den och i samband med detta kontakta en jurist för vidare rådgivning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (61)
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?
2021-03-08 Gåva av bostadsrätt och återvinning av gåva
2020-12-30 Kan överlåtelse till närstående förhindra utmätning?

Alla besvarade frågor (93238)