Återvinning av betalning av tillfällig skuld i konkurs

2020-03-09 i Konkurs
FRÅGA
Hej - mitt bolag gick i konkurs den 1/11 2019. Dessförinnan och i ett försök att förbättra kassaflödet ansökte vi i September hos banken om att höja checkkrediten med 300.000Kr. Detta beviljades men utbetalningen dröjde något. I syfte att ej äventyra kassaflödet och andra betalningar så gav jag den 4 Oktober ett kortfristigt lån på 60.000Kr med uttryckligt och skriftligt avtal att återbetalas senast 7/10 då checkkrediten skulle vara inne på kontot. Checkkrediten kom in 5/10 och pengarna betalades tillbaka 6/10. Nu hävdar konkursförvaltaren att dessa 60.000Kr är återvinningsbara då tillbakabetalningen avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning och avsåg en skuld till närstående. Jag menar att om jag vetat detta inte skulle gjort inbetalningen och hela situationen förmodligen ändå kunnat hanteras då det rörde sig om 2 dagars frist. Hur kan min inbetalning/utbetalning av exakt samma belopp på 2 dagar ha avsevärt försämrat bolagets ekonomi. Mitt syfte var att hjälpa företaget. Konkursen var vid detta tillfälle inte ett faktum och vi kämpade med näbbar och klor för att klara verksamheten. Nu undrar jag om jag rimligen kan/bör bestrida detta krav?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen konkurslagen (KL).

Utredning

Enligt 4 kap. 10 § KL kan en betalning av en skuld återvinnas om den skett senare än tre månader (för närstående två år) före fristdagen och avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning och. Med fristdagen avses enligt 4 kap. 2 § KL dagen då konkursansökan inkom till tingsrätten. Enligt praxis ska begreppet "avsevärt" som riktmärke ska förstås som minst 10 % av gäldenärens bruttotillgångar vid betalningstillfället. Undantagna från ovan nämnda regel är fall som ändå kan anses ordinära. Enligt praxis avser detta fall då man efter en helhetsbedömning kan konstatera att betalningen varit att betrakta som ordinär, exempelvis betalningar som skett enligt en sedan länge fastslagen amorteringsplan. Enligt förarbetena krävs avslutningsvis att betalningen ska ha varit till nackdel för borgenärskollektivet.

Enligt min uppfattning framstår det som rimligt att konkursförvaltaren begärt återvinning i ditt fall förutsatt att den aktuella summan utgjorde ungefär 10 % eller mer av ditt bolags bruttotillgångar vid betalningstillfället. Detta eftersom den aktuella bestämmelsen inte tar hänsyn till omständigheter kring skuldens uppkomst eller syftet med lånet utan fokuserar på den betydelse som återbetalningen hade på gäldenärens ekonomi. När du gav ett lån till ditt bolag i form av kontanta medel fick du ingen form av företrädesrätt i en eventuell konkurs av diverse sakrättsliga anledningar. Man skulle kunna beskriva det som att pengarna du lånade till ditt bolag blandades upp med bolagets övriga medel och att du inträdde i borgenärskollektivet med samma ställning som andra borgenärer. När ditt bolag senare betalade sin skuld anses du därför juridiskt ha gynnats på bekostnad av andra borgenärer som, systematiskt, hade lika starkt anspråk på pengarna som du men som nu (eventuellt) inte kan få sina fordringar betalda i konkursen. För att borgenärerna ska behandlas lika finns därför möjligheten till återvinning i fall som detta.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att ta reda på hur stor del av bolagets bruttotillgångar på betalningsdagen som betalningen av din fordran utgjorde. Om andelen är klart mindre än 10 % kan detta möjligen vara grund för att bestrida återvinningskravet. Annars bedömer jag dessvärre att det är osannolikt att du kan nå framgång med ett bestridande.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (240)
2020-09-04 Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra konkurs?
2020-08-18 Kan makes egendom ingå i konkursbo efter enskild firma?
2020-07-18 Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott
2020-07-18 Utmätning eller konkurs?

Alla besvarade frågor (84255)