FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/06/2016

Återkrav från arbetsgivaren

Hej!

Har blivit kontaktad av mitt före detta jobb angående felaktig lön.

Undrar nu hur jag ska göra då de troligtvis kommer begära ut en summa på ca 120000 som de påstår att jag är återbetalningsskyldig.

Har inte själv uppmärksammat att jag fått felaktiv lön utbetald mer än två gånger. Dessa två gånger har jag själv kontaktat min arbetsgivare samt lönekontoret för att få detta tillrätta.

Kan företaget kräva återbetalning för de tillfällen som de anser har blivit fel?

Undrar nu hur jag ska göra.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om din arbetsgivare har betalat ut för hög lön, är huvudregeln att beloppet ska gå åter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta, men en sådan återkravsrätt följer av principen om condictio indebiti (återkrav).


Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om du som mottagare - i god tro - inrättat dig efter betalningen eller konsumerat beloppet, kan du få behålla beloppet. Bedömningen huruvida du varit i god tro eller inte görs på objektiva grunder, d.v.s borde du ha märkt eller misstänkt att utbetalningarna inte var korrekta? Här tittar man bland annat på beloppens storlek och vilken typ av månadslön det rör sig om. Har du haft en fast månadslön, kan man tänka sig att du lättare ska uppmärksamma felaktiga utbetalningar. Vid rörlig månadslön är det desto svårare.


Den information du har uppgett är något knapphändig för att jag ska kunna ge dig ett konkret råd. Det framstår dock som att arbetsgivaren varit oaktsam med sina utbetalningar, vilket inte gärna ska belasta dig. Det finns också praxis som tyder på att domstolen har varit sträng mot den som betalar ut ett felaktigt belopp, se exempelvis NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575.


Avslutningsvis tycker jag att du avvaktar med att betala tillbaka något. Begär att arbetsgivaren visar vari de felaktiga utbetalningarna består. Vidare bör du stödja dig på undantaget från condictio indebiti. Du bör dock vara medveten om att det finns en risk, om du inte betalar tillbaka, att arbetsgivaren ansöker om stämning. Men i ett sådant fall kommer arbetsgivaren ha bevisbördan, varför du sitter i en förmånligare sits. Men som sagt så behöver jag veta mer för att kunna hjälpa dig ytterligare. Kontakta oss gärna via telefon för vidare hjälp 08-533 300 04

Vänliga hälsningar,


John Eriksson NätterlundRådgivare