Återkallelse av fullmakt

2016-07-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag är fullmaktgivare och fullmaktstagaren går inte få tag på och jag vill häva den? Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga skiljer sig beroende på om fullmakten i fråga är skriftlig eller inte. Jag delar upp svaret i att redogöra för vad som gäller vid olika fullmaktstyper.

Vid skriftliga fullmakter är huvudregeln att de är återkallade (eller hävda) när de återtas av fullmaktsgivaren eller när fullmaktsgivaren förstör handlingen, vilket framgår av 16 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (vanligen benämnd avtalslagen). Vidare är fullmäktigen skyldig att på fullmaktsgivarens begäran återställa fullmaktshandlingen.

Detta förfarande blir givetvis svårt när fullmäktigen inte går att få tag på. Därför finns en möjlighet för fullmaktsgivaren att hos tingsrätten ansöka om att fullmaktshandlingen ska förklaras kraftlös, det vill säga icke gällande. För bifall av ansökan krävs att fullmaktsgivaren gör det sannolikt att han/hon inte kan få fullmakten åter. Bifaller tingsrätten ansökan, görs kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar att fullmaktshandlingen efter fjorton dagar inte längre gäller. Detta framgår av 17 § avtalslagen.

Finns ingen fullmaktshandling, utan fullmakten grundar sig enbart på en överenskommelse mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen som inte är synlig för någon annan (typiskt en muntlig överenskommen fullmakt eller ett mail), och det alltså inte finns något dokument som är menat att visas för tredje man, är fullmakten återkallad när meddelande härom kommer fullmäktigen till handa. Dessa typer av fullmakter kallas osjälvständiga fullmakter, och det krävs alltså inte att fullmäktigen faktiskt tagit del av meddelandet om att fullmakten är återkallad, det räcker att det har kommit honom till handa, vilket innebär att han på något sätt har fått det tillgängligt för sig. Detta framgår av 18 § avtalslagen.

Består fullmakten av en skriftlig handling och är menad att visas för tredje man kan alltså fullmakten förklaras kraftlös genom ansökan hos tingsrätten.

Är fullmakten muntlig (eller på annat sätt utan handling som ska visas för tredje man) är den återkallad när meddelande om detta är tillgängligt för fullmäktigen.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1350)
2020-11-25 Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan
2020-11-20 Titeln "Lord"
2020-11-10 Återbetalning av handpenning för bröllopsfest på grund av Corona?
2020-10-31 Försäkringsavtal

Alla besvarade frågor (86448)