Återkallande av borgensåtagande

2015-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Min syster står som borgensman åt hennes son. Sonen står själv på sitt hyreskontrakt men hon som borgen om han då inte betalar hyran. Någon har nu under flera månader struntar i och min syster får ligga ute med hans hyror. Då det gått två år nu i oktober vill hon säga upp detta borgensåtagande och bett om min hjälp. Vill ha lite råd hur jag på ett korrekt sätt formulerar detta sant vart jag skickar in detta sedan. Visare har jag fått veta att min syster via KFM har rätt att driva in skulden från sin son och undrar även där hur jag korrekt fodrar in detta via KFM. Sist men inte minst har jag en spontan fråga. Min systers son får tydligen en rad klagomål men hyresvärden framför dock detta till min syster och inte till hennes son som är hyresgäst vilket jag anser är helt fel? Tacksam för råd och stöd.MvhPatrick Esselmark
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om borgen:
Borgen regleras i 10 kap Handelsbalken (här). Traditionellt sett ska det inte vara möjligt att bryta en borgensförbindelse. När borgensmannen avlidit har istället åtagandet ansetts övergå till dödsboet (NJA 2000 s. 97).

Borgen i detta fall:
Vad beträffar borgensförbindelser för bostadshyra har i 12:28a Jordabalken (här) intagits en lättnad för borgensmannen att säga upp sitt åtagande. Kraven för att detta ska vara gällande är dels att två år ska ha förflutit sedan åtagandet började gälla (dvs. när din syster blev tecknad som borgensman), dels att uppsägningstiden om nio månader iakttas. Detta innebär att en borgensman som tidigast kan säga upp sitt åtagande 1 år och 3 månader efter att detta började gälla. Denna rättighet går inte att avtala bort (se 12:28a st. 2 Jordabalken).

Några särskilda bestämmelser kring uppsägningsförfarandet har inte medtagits i lagen, istället avsåg lagstiftaren att allmänna regler för uppsägning av avtal ska användas (se vidare prop. 1997/98:46 s. 55). Meddelande till både hyresgästen och hyresvärden borde i detta fall räcka (exempel på skrivelse ges nedan).

När en uppsägning av borgensåtagandet väl skett får hyresvärden avgöra ifall hyresgästen behöver ställa ytterligare borgen eller annan säkerhet.

Indrivning av skuld:
En borgensman har regressrätt (rätt att kräva åter vad denne utgivit) mot gäldenären. Detta kan göras på olika vis. Ett vis är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, ett annat är att kräva betalning genom att stämma in till domstol. Ett tredje och mindre ingripande vis är att helt enkelt kräva betalning direkt från gäldenären utan inblandning från myndigheter (detta kan vara det minst kostsamma om gäldenären är medgörlig).

Betalningsföreläggande:
Enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande (här) krävs att fordran är förfallen (betalningsdagen ska vara förbi). I fall där någon betalningsdag inte avtalats anses fordran förfalla på anmodan om betalning (det krävs alltså att din syster kräver sin son på betalning, med skälig frist, för att fordran ska anses förfallen).
En betalningsföreläggande, som inte bestrids (se 33 § lagen om betalningsföreläggande), utmynnar i en s.k. exekutionstitel, vilken kan användas för att begära gäldenären utmätt (se 3:1 st. 1 p. 8 Utsökningsbalken).

Vidare om ansökningsförfarandet läses här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html
Ansökningsblankett finnes här: Blankett betalningsföreläggande

Missriktade klagomål:
Det finns egentligen inget hinder för hyresvärden att klaga till din syster angående hennes son, däremot påverkas möjligheterna till uppsägning av en hyresgäst beroende på vem klagomålen framförs till. Spontant så tycks det råda lite förvirring kring vem som egentligen är hyresgäst.
Ifall hyresgästen inte betalar hyran kan ju t.ex. leda till förverkande av hyresrätten (se 12:42 Jordabalken). Att en borgensman i det läget stått som säkerhet leder inte till att denne träder in i hyresförhållandet eller läker hyresgästens försumlighet.

Exempel på uppsägning av borgensåtagande:
Härmed säger jag "namn" upp mitt borgensåtagande avseende "hyresgästs namn och/eller hyresavtals-ID", med iakttagande av uppsägningstid enligt 12 kap 28a § Jordabalken om nio månader, att upphöra den "datum".

"Namnunderskrift, namnförtydligande, datum och plats"

Observera att detta är ett exempel, det viktiga är att vara tydlig med vad som avses och att slutdatumet är den tid då nio månader förflutit. När det står "upphör gälla vid det månadsskifte" i lagen innebär detta att denna månad måste förflutit. Om månad 9 är i januari upphör alltså åtagandet den 1 februari.
Det kan även vara viktigt att påtala att eftersom detta rör endast din syster (i juridisk mening) så är det hon som måste säga upp sitt borgensåtagande, ansöka om betalningsföreläggande och förklara för hyresvärden vem som ska ta del av klagomålen, du kan stödja men inte utföra dessa saker åt henne.

Lycka till med ärendet och behöver du vidare hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85283)