Återbetalningsskyldighet vid dubbelförsäkringsfall

2020-01-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vi avbeställde en flygresa 20171215 för att vår dotter skulle opereras. Då flygbolaget bara ersatte med ett lågt belopp kontaktade jag ERVs kundtjänst. Jag informerade att vi hade hemförsäkring i IF och skulle anmäla skadan där också. Det var inget problem enligt dem. Jag fyllde i ERVs skadeanmälan och där angav att vi också hade begärt ersättning från IF. Beloppen betalades ut. Efter nästan 2 år så kontaktade ERV oss och ville ha tillbaka det utbetalda beloppet, då de "upptäckt" att vi också fått ersättning från IF. Om vi inte betalar det begärda beloppet kommer de att låta ärendet gå vidare till kronofogden. Jag bestrider att vi skall betala tillbaka beloppet då vi tydligt informerade att vi också hade begärt ersättning också från IF samt att vi handlade i god tro och har konsumerat pengarna.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Försäkringsavtalslagen (FAL) och Preskriptionslagen (PreskrL).

Dubbelförsäkring
Jag förstår det som att ni har fått ett för högt utbetalt belopp grundat på att ni har fått ersättning från två försäkringar. Detta kallas för dubbelförsäkring och huvudregeln är att ni inte kan få ut mer ersättning än skadebeloppet, trots det att ni har flera olika försäkringar. Ni har således fått för mycket utbetalt vilket som regel sk betalas tillbaka, 6 kap. 4 § FAL.

Frågan är dock om ni måste betala tillbaka detta överskott med hänsyn till att ni var i god tro och har konsumerat pengarna samt att det har gått två år. Jag ska gå igenom en fordrans preskriptionstid och vad som gäller vid god tro här nedan.

En fordrans preskriptionstid
Som huvudregel preskriberas en fordran mellan näringsidkare och konsument tre år efter uppkomsten om inga preskriptionsavbrott har gjorts, 2 § PreskrL. Nu har det endast gått två år från det att den felaktiga utbetalningen skedde, varför min bedömning är att fordran fortfarande är gällande mot er.

Condictio indebiti
När det sker en felutbetalning kallas det för condictio indebiti. Huvudregeln är då att pengarna ska betalas tillbaka, men om det är så att den som har fått pengarna var i god tro och har konsumerat dem faller denna rätt till återbetalning bort. Denna princip finns inte i lagtext utan har tagits fram ur rättspraxis. Exempelvis finns det ett gammalt rättsfall, NJA 1933 s 25, där ett försäkringsbolag har betalat ut för mycket ersättning då de glömt att göra avdrag för den summa som betalats ut olycksfallsförsäkringen. I denna situation ansåg Högsta domstolen att försäkringstagaren inte var återbetalningsskyldig då de bedömde att han varit i god tro och konsumerat pengarna därefter.

Bedömningen som måste göras i ert fall är således om ni kan anses vara i god tro, det vill säga trodde att ni hade rätt till betalning från båda försäkringsbolagen som tillsammans överskred ersättningsbeloppet. Något som talar för att ni var i god tro är att ERV inte sa något om dubbelförsäkringsfall och en skyldighet till återbetalning vid för stor betalning när ni påtalade att ni skulle begära ersättning från IF också.

Sammanfattning
Min slutsats är att ni kan hävda att ni är i god tro och har konsumerat pengarna därefter. Jag vill dock påtala att om ni får ett krav från Kronofogden som ni motsätter er på denna grund så finns det en risk att ERV tar det vidare till domstol, vilket kan bli dyrt om Tingsrätten dömer emot er. Ni får i det fallet göra en bedömning om återbetalningen är värd en domstolsprocess. Är det så att ni behöver vidare hjälp i ärendet eller har några följdfrågor så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?
2020-09-09 Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

Alla besvarade frågor (84205)