FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/10/2021

Åtalsunderlåtelse

Hur påverkas det svenska samhället av att ungdomar får åtalsunderlåtelse? Finns det några fördelar och/eller nackdelar med åtalsunderlåtelse för samhället?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person som har begått ett brott. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det inte ska råda några tveksamheter om att den misstänkte är skyldig. Det ska stå klart att ett brott begåtts oftast därför att den misstänkte erkänt till brottet.

Åtalsunderlåtelse regleras i Rättegångsbalken (RB), mer specifikt 20 kap. 7§ RB. Av bestämmelsen första stycke följer att en åklagare får besluta om åtalsunderlåtelse under förutsättning att något väsentligen allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts:

1.om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter,

2.om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3.om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller

4.om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

Åtal får även underlåtas i andra fall än som nämns ifall det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

Här ska erinras om att vid en åtalsunderlåtelse görs en anteckning i belastningsregistret och åtalsunderlåtelsen får samma verkan som en dom. Se 3§ punkt 4 Lag om belastningsregister (LBR). I belastningsregistret finns åtalsunderlåtelsen inskriven i tio år för vuxna och tre år för personer under arton år, 17§ punkt. 11 LBR.

Varför finns åtalsunderlåtelse: För att kunna analysera åtalsunderlåtelse är det viktigt att förstå varför det finns. Inom svensk rätt blir inte straffet längre bara för att en person dömts för tio stölder i stället för tre. Likaså blir inte straffet längre om en person döms för sju bedrägerier i stället för två. För den som dömts för ett flera grova brott spelar det mindre roll att denne samtidigt dömts för ett brott av mindre allvarlig karaktär- straffet blir nämligen i princip densamma. Det kan verka lite besynnerligt, men ett sådant system är nödvändigt för att strafftiderna inte ska bli orimligt långa. Jämför t.ex. med USA där personer kan dömas till fängelse i plus 200 år.

För att kunna åstadkomma ett system där straffen inte blir över 200 år långa behövs en rättsmekanism som kan "radera" vissa brott. Det är här som åtalsunderlåtelse kommer till handa. Lagen stadgar att åklagare ska avstå från utredning och åtal för brott som denne ändå bedömer inte skulle få någon eller bara minimal betydelse för det slutliga straffet. Det handlar således inte om att personen undgår brott i den bemärkelsen, utan personen straffas inte för just den gärningen, eftersom denne ska straffas för andra och allvarligare gärningar.

Fördelar: En fördel med åtalsunderlåtelse är att den gör det möjligt att använda resurser mera effektivt. I ett fall där ett visst brott bedömts sakna betydelse, kan det verka orimligt/onödigt att kostnadsföra allt det som krävs för väckande av åtal och inledande av förundersökning. I stället kan dessa resurser användas för att utreda och lagföra de andra brotten som får betydelse.

Beroende på hur man ser det kan de ju också resoneras att en fördel är att åtalsunderlåtelse motverkar orimligt långa straff. Här kan det delvis föras resonemang om individualprevention och humanitetsprincipen som båda är principer som genomsyrar det svenska straffpåföljds-systemet.

Nackdelar: Från ett annat perspektiv kan det fortfarande kännas fel att brott ska underlåtas även fast de inte är av allvarlig karaktär. I slutet av dagen är det ändå brott det är fråga om och det hela kan verka i negativ riktning på så sätt att en person aktivt väljer att begå fler brott vetandes om att dessa brott inte kommer få betydelse. (Här bör dock påpekas att en person som begår brott aldrig med säkerhet kan veta att en handling saknar betydelse, den bedömningen görs av åklagaren. Detta utesluter dock inte enligt min mening att personen kan ha ett hum om utgången i alla fall)

Andra nackdelar är att det inte sker någon ingående prövning av vad som hänt, samtidigt som beslutet införs i belastningsregistret och gallras efter tre år (förutsatt att det rör sig ungdom under arton år)

Avslutande ord: Åtalsunderlåtelse har som konstaterats sina brister. Det går däremot inte att förbi se att den även tjänar ett syfte. Ett viktigt sådant. Att ta med sig är att åtalsunderlåtelse inte är något en åklagare hur lätt som helst kan besluta om, utan det förutsätter ändå en relativt omfattande avvägning (se ovannämnda bestämmelser).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo