Arvsskifte och makens giftorätt till arvet

Hej. jag och min syster ärvde en gård med boningshus med inventarier efter våra föräldrar vid deras frånfälle för ett par år sedan. Vi har inte gjort något arvskifte ännu men vi avser att dela upp allt emellan oss och inte ha några gemensamma ägodelar. Vi är båda gifta. Min fråga är vad våra makar har för rätt till detta som fortfarande är oskiftat. Våra föräldrar hade inte skrivit något testamente eller förbehåll och vi har inga fler syskon. Vi har helt olika syn på detta. Jag anser att detta skifte endast berör mig och min syster men hon anser att hennes man har rätt till allt lika mycket som henne p g a deras äktenskap och att han också ska vara delaktig i denna process. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida en make till arvinge har rätt att omedelbart ta en del av kvarlåtenskapen efter arvlåtarens död och vidare om maken också har någon rätt att förvalta boet.

När arvlåtaren avlider uppstår en juridisk person (ett dödsbo) som har rätt att ikläda sig skyldigheter och rättigheter. Det slutliga målet med ett dödsbo är att betala den avlidnes skulder och sedan fördela nettoförmögenheten mellan arvingar och eventuella testamentstagare. De personer som skall se till att detta sker kallas dödsbodelägare. Dessa består av bl. arvingarna. Sålunda intar makar till sådana arvingar inte ställningen som dödsbodelägare.

Kommer då makarna att få del i kvarlåtenskapen? Makar till arvingar har aldrig, förutsatt att de inte är testamentstagare, någon rätt att omedelbart, vid arvsskiftet, få ta ut en del av kvarlåtenskapen. Däremot har de en s.k. giftorätt till hälften av vad deras make (arvingen) erhåller i arv efter den avlidne. Denne rätt kan de enbart göra gällande vid skilsmässa och dessförinnan kan de inte påverka vad du som arvinge gör med ditt arv. Detta kan förhindras av arvlåtaren genom att denne i testamente anger att vad arvingarna erhåller i arv skall utgöra deras enskilda egendom. I sådana fall kommer arvet helt stå utanför makens giftorätt och inte allt omfattas av en senare eventuell bodelning. Vad jag förstår av din fråga hade ett sådant testamente inte upprättats, varpå era arv kommer utgöra giftorättsgods och sålunda vara behäftade med era makars giftorätt.

Det finns emellertid en annan möjlighet att göra ert arv fritt från era makars giftorätt, nämligen genom att upprätta ett äktenskapsförord. Detta förutsätter emellertid makarnas samtycke, något som inte hade krävts vid ett sådant förordnande genom testamente.


Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning