Arrendeavtal

2017-09-03 i Arrende
FRÅGA
Vi har sedan 2016 en husvagn uppställd under vintersäsong på en husvagnscamping som tillhör en ideell förening BJästa Alpina klubb. Säsongskostnaden var då 3 500 kr och vi hade vagnen där fr om september t om maj. Vi är två pensionärer som bor permanent i husvagnen.I hyran ingår husvagnsplatsen, tillgång till servicehus, sophämtning (finns en container) samt snöskottning vintertid. Bostaden är ju vår egen och vi betalar vår egen elförbrukning. Detta gäller samtliga som hyr husvagnsplats. Vi som är permanentboende får också använda en tvättmaskin som finns i personalbaracken ca 150 meter bort. Några begränsningar i hur mycket vi får använda husvagnsplatsen samt övriga faciliteter har oss veterligt aldrig funnits tidigare. Nu har klubben beslutat om en prishöjning med knappt 10 % till 3 800 kr för säsongen. Men för permanentboende till 1 200 kr/månad. Detta innebär för oss en höjning från 3 500 till 10 800 kr för samma period som ifjol.Inga nya investeringar har gjorts.Vi upplever höjningen som kraftigt orättvis eftersom vi inte anser att vi kostar mera än andra (möjligen lite mera vatten för dusch och toa. Men kostnaden för detta är inte så hög och en barnfamilj på 4 personer som nyttjar sin vagn under helger samt en vecka under sportlov och en vecka under påsklov använder kanske lika mycket vatten som vi gör under säsongen).Men vad gör vi? Det hjälper inte att klaga hos klubben. Har vi några rättigheter att klaga någon annan stans?bästa hälsningarLena Edblom
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Troligen klassas ert nyttjanderättsavtal som ett lägenhetsarrende eller ett bostadsarrende.

Ändring av arrendevillkor

Om jordägaren eller arrendatorn vill ändra arrendevillkoren, ska denne säga upp avtalet för villkorsändring till arrendetidens utgång. En villkorstvist är dock bara möjlig när arrendatorn har indirekt besittningsskydd. Besittningsskyddet uppkommer samtidig med avtalet.

Villkorsändring vid bostadsarrende

Jordägaren eller arrendatorn kan begära villkorsändring. Den som vill ha villkorsändring ska lämna ett skriftligt meddelande om detta till sin motpart. Om inte parterna kommer överens kan arrendenämnden bestämma villkoren. Den jordägare eller arrendator som vill ha villkorsändring ska delge sin motpart ett skriftligt meddelande där han eller hon begär att arrendevillkoren ska ändras. Meddelandet ska lämnas inom samma tidsfrist som gäller när någon av parterna vill säga upp avtalet.

Ett avtal om bostadsarrende ska normalt sägas upp ett år före avtalstidens utgång. En begäran om villkorsändring ska alltså ske inom samma tid.

Arrendenämnden kan bara pröva villkorstvisten om arrendatorn har besittningsskydd Dessutom ska avtalet löpa på viss tid. En begäran om prövning hos Arrendemänden ska ske senast två månader innan den löpande arrendetiden har gått ut.

En sådan prövning är alltså inte möjlig i följande situationer:

Arrendatorn har inte ett färdigbyggt hus på tomten. Huset ska vara färdigbyggt vid den tidpunkt då jordägaren senast kan säga upp avtalet. Normalt löper arrendeavtalet på fem år med ett års uppsägningstid. Det innebär att huset ska stå färdigt senast vid utgången av avtalets fjärde år.Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid.En pant eller en borgen som har ställts som säkerhet för arrendeavtalet har försämrats och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid.Arrendatorn har avstått från besittningsskydd.Arrendeavtalet löper på arrendatorns livstid.

Villkorsändring vid lägenhetsarrende

Om ert avtal är av typen lägenhetsarrende har nit inte något besittningsskydd Detta innebär att ni inte har någon rätt att få arrendevillkoren prövade. Det är mycket troligt att ert avtal är av denna typ.

En lägenhetsarrendator har en svag ställning. Om arrendatorn inte kan komma överens om en villkorsändring med jordägaren på frivillig väg, har denne att väja på att antingen vara kvar på de löpande villkoren eller att säga upp avtalet för avflyttning. Arrendatorn har inte heller någon rätt till prövning eller någon rätt till skadestånd, om jordägaren säger upp avtalet och erbjuder förlängning på ändrade villkor.

Svar

Jag kan inte med säkerhet konstatera vilken typ av arrende ni har enligt ert avtal utan att läsa dem. Om ni har besittningsskydd kan ni få villkorsändringen prövad vid arrendenämnden. Ni bör i första hand tolka ert avtal för att se om ni har besittningsskydd eller inte. Ni bör även beakta kostnaderna för en eventuell tvist. Det kostar ingenting att lämna in en ansökan i arrendenämnden och parterna svarar för sina egna rättegångskostnader. Det innebär att den som förlorar tvisten inte blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnad.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du granskar ert avtal för att se om ni har något besittningsskydd. Om du har någon fråga om mitt svar eller vill anlita oss för avtalstolkning eller biträde i Arrendenämnden kan du mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98494)