Arrende och fastighetsskatt

2016-10-28 i Arrende
FRÅGA
Hej! Har markägaren rätt att ta ut fastighetsskatt av arrendatorer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arrende regleras i Jordabalken. Allmänna bestämmelser om arrende finns i kap. 7-8. Eftersom det inte framgår av din fråga vad slags arrende det handlar om, skulle jag vilja passa på att hänvisa till kapitel 9 för jordbruksarrende (1§: "arrendeavtal, varigenom jord upplåtes till brukande"), kapitel 10 för bostadsarrende (1§: "när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående") och kapitel 11 för anläggninsarrende (1§: "när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger ett år, föreligger dock icke anläggningsarrende") om du skulle vilja kolla vad som generellt kan vara relevant för just ditt fall.

När det gäller frågan om fastighetsskatt skulle jag lyfta fram att fastighetsskatten slopades 2008. Jag tolkar därför din fråga som om den egentligen handlar om kommunal fastighetsavgift, som ersatte fastighetsskatten. Om så inte är fallet är du såklart välkommen att återkomma med följdfrågor.

Den kommunala fastighetsavgiften regleras i Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Enligt lagens 2§ ska fastighetsavgiften betalas av ägaren. Utgångspunkten är således att markägaren, enligt lagen, inte har rätt att ta ut fastighetsavgift av arrendatorerna. Här måste man dock ta hänsyn till vad som gäller när arrendatorerna har använt sig av sin rätt att uppföra byggnad på marken arrendet gäller. I detta fall har marken och byggnaden/byggnaderna olika ägare (så kallat "småhus på ofri grund") och det handlar, i lagens mening, om olika taxeringsenheter. Detta innebär att det finns en separat avgiftsplikt för småhus/bostadslägenhet, vilket dess ägare (arrendatorrerna) är skyldiga att betala. Detta regleras i lagens 3 och 3a§§.

Det har ovan konstaterats att lagen inte ger markägaren rätt att ta ut fastighetsavgift av arrendatorena (man ska dock vara uppmärksamt om fallet angående småhus på ofri grund). Det är emellertid så att lagen inte är den enda källan för individernas rättigheter: detta innebär att markägaren, trots att lagen inte ger denne en sådan rättighet, kan avtala med arrendatorerna angående frågan om fastighetsavgift.

Frågan om arrendeavtalet regleras i Jordabalken: i lagens kapitel 8 3§ står att arrendeavtalet måste vara skriftligt och innehålla samtliga villkor. "Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan". Det måste således finnas något villkor i arrendeavtalet som tillåter markägaren att ta ut fastighetsavgift av arrendatorerna för att denne ska ha en sådan rättighet.

Med detta sagt är det inte uteslutet att markägaren beräknar fastighetsavgiftens storlek när denne kommer överens med arrendatorerna om arrendeavgiften. För arrendeavgiftens giltighet föreskriver lagen olika slags skälighetsbedömningar beroende på vilket slags arrende det handlar om.

Sammanfattningsvis har markägaren enligt lagen ingen rätt att ta ut fastighetsavgift av arrendatorerna men man kan avtala om detta i arrendeavtalet eller ta hänsyn till fastighetsavgiftens storlek när man kommer överens om arrendeavgiften, så länge som arrendeavgiften förblir skälig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93065)