Arbetstagares skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Hej!Kan man hålla arbetstagare ansvarig för oaktsamhet som lett till allvarliga maskinskador?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du med ansvarig menar skadeståndsskyldig. Skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen, se här.

4 kap. 1 § skadeståndslagen anger att arbetstagare är ansvarig för skada som denne vållat genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Det är alltså inte en "vanlig" skadeståndsregel som tillämpas när det gäller arbetstagare, jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen. En arbetstagare kan inte bli skadeståndsskyldig med mindre det föreligger synnerliga skäl.

Att uppmärksamma är dock att regeln är dispositiv. Alltså kan skadeståndsskyldigheten utvidgas eller inskränkas för arbetstagare genom föreskrifter i kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Se efter i det kollektiv- och anställningsavtal som gäller för er om det finns några särskilda bestämmelser om arbetstagares skadeståndskyldighet.

Skadeståndsskyldighet enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen.

För det första måste konstateras att skadan orsakats av arbetstagaren i tjänsten. Detta rekvisit är troligen inte så svårt att avgöra huruvida det är uppfyllt eller inte. Har skadan orsakats under tjänstetid, är den orsakad i tjänsten. Vidare måste skadan ha vållats, dvs. genom oaktsamhet orsakats, genom fel eller försummelse i tjänsten. Rekvisitet kan vara uppfyllt när en arbetstagare t.ex. underlåtit att vidtaga säkerhetsåtgärder, eller när en arbetstagare gått emot instruktioner och orsakat skador.

Jag ska förklara lite vad som menas med det sista rekvisitet, nämligen synnerliga skäl.

Med synnerliga skäl menas i princip en presumtion att arbetstagare inte är skadeståndsskyldig för skada denne orsakat. Som nämnts ovan kan synnerliga skäl dock föreligga med hänvisning till (1) handlingens bekaffenhet. Exempel på när handlingens beskaffenhet föranleder skadeståndsansvar är om oaktsamheten varit av grov karaktär, eller har begåtts uppsåtligen. Vidare kan synnerliga skäl föreligga med hänvisning till (2) arbetstagarens ställning. Exempel på detta är att arbetstagaren har en hög befattning som vanligtvis kräver kompetens och ansvarstagande, om denne är oaktsam i denna ställning. Även (3) arbetsgivarens intresse av att få ersättning för sina skador, särskilt om det inte finns någon försäkring som täcker dessa, kan också vara en viktig komponent i bedömningen.

I praxis har frågan varit uppe för prövning några gånger, och det kan konstateras att domstolarna ofta varit restriktiva med att döma ut skadestånd. Följande fall kan nämnas. RH 1982:122 och RH 1995:51 (ej synnerliga skäl) samt RH 1984:71 (synnerliga skäl).

Jag kan inte svara säkert på huruvida fog för att kräva skadestånd från arbetstagaren finns utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall.

Jag hoppas att detta svar var till något hjälp!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (117)
2021-01-13 Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?
2020-12-09 Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar

Alla besvarade frågor (88213)