Arbetstagares rättigheter vid graviditet

2019-04-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har en tidsbegränsad anställning till sista juli. Min arbetsgivare har antytt att de vill förlänga min visstidsanställning till årsskiftet. Det skulle innebära att jag får företrädesrätt då jag började på företaget i augusti förra året. Det kan vara bra ifall de bestämmer sig för att anställa extra även nästa år. Till saken hör att jag är gravid och är beräknad i början på september. Jag kommer alltså bara kunna jobba en av de fem månaderna som de vill erbjuda mig. Jag har inte berättat om graviditeten och räknar med att erbjudande om förlängning kommer ganska snart, innan jag hinner berätta. Mina funderingar är: 1. Om jag berättar att jag är gravid och räknar med att vara hemma från september, kan de dra tillbaka anställningserbjudandet för att jag bara kan arbeta en kortare tid? Om ja, vilka lagrum styr det? 2. Om jag påbörjar anställning 1 augusti, kan de då säga upp mig med en månads varsel (avtalet är skrivet så att det gäller 1 månads uppsägningstid från båda håll) så att min anställning upphör då jag ska vara ledig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet du beskriver är arbetsrättsligt och handlar om förlängning av visstidsanställning och uppsägning. Detta finns reglerat i flertalet lagar, bland annat lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagen (DiskL).

Sammanfattning

1. Du har ingen skyldighet att berätta att du är gravid. Om du väljer att göra det och de meddelar att inte förlänga din anställning pga. din graviditet utgör det diskriminering vilket inte är okej.

2. Det avtal du beskriver verkar vara ett "längst tillochmed" avtal. Att säga upp någon pga. graviditet är diskriminering och kan aldrig utgöra saklig grund för uppsägning. Du kan aldrig avtala bort kravet på saklig grund ens genom kollektivavtal. Diskrimineringslagen är även tvingande enligt (1 kap. 3 § DiskL). Detta betyder att det inte går att avtala bort den. Du har en bevislättnad när du ska bevisa att diskriminering förekommit och om du begär det kan uppsägningen förklaras ogiltig. Om arbetsgivaren inte rättar sig efter ogiltigförklaringen kommer din anställning förklaras upplöst, men ersättning kommer att utgå.

Vad gäller för tidsbegränsade anställningar?

Huvudregeln är att anställningar gäller tillsvidare (4 § LAS). Man får dock träffa avtal om tidsbegränsade anställningar med det spelrum LAS ger. Om man varit visstidsanställd i mer än 2 år under en 5-årsperiod övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (5a § LAS).

En visstidsanställning kan normalt inte avslutas i förtid om det inte föreligger avskedsgrund, och om arbetsgivaren inte vill att den ska förlängas måste arbetsgivaren meddela att anställningen inte blir förlängd senast 1 månad i förväg (15 § LAS). Detta beskedet ska även vara skriftligt (16 § LAS).

Din anställning låter inte som en renodlad visstidsanställning. Det finns en anställningsform som inte är lagstadgad som kallas "längst tillochmed anställning" vilket är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till uppsägning om det finns saklig grund (7 § LAS). Arbetsbrist utgör alltid saklig grund, men för att bli uppsagd pga. personliga skäl är det svårt att nå upp till kravet på saklig grund. Bland annat måste arbetsgivaren försökt omplacera arbetstagaren (7 § andra stycket LAS). Detta innebär att om du får din anställning förlängd kan din arbetsgivare inte säga upp dig innan anställningstiden gått ut om det inte föreligger saklig grund.

Det kan finnas ett kollektivavtal som gör det möjligt med andra tidsbegränsade anställningsavtal än de som nämns i lagen om anställningsskydd, detta är inget jag kan uttala mig om eftersom jag inte vet om du omfattas av något kollektivavtal och i så fall vilket. Om det inte finns något i ditt kollektivavtal som gör det möjligt med andra tidsbegränsade anställningsformer är det inte möjligt att ha en tidsbegränsad anställningsform med 1 månads uppsägningstid från båda parterna.

Diskriminering på grund av graviditet

Det bör påpekas att du inte har någon skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du är gravid. Om arbetsgivaren får reda på att du är gravid och bestämmer sig för att antingen inte ge dig förlängd anställning eller att hen efter att fått reda på din graviditet väljer att säga upp dig är det inte okej. Situationen regleras i diskrimineringslagen. Det är inte tillåtet för en arbetsgivare att diskriminera sina arbetstagare (2 kap. 1 § DiskL). Med diskriminering avses att någon missgynnas genom att bli sämre behandlad än någon annan och att detta har samband med bland annat kön (1 kap. 4 § DiskL). EU-domstolen kom i mål C-177/88 (Dekker) fram till att om en kvinna blir sämre behandlad pga. graviditet utgör det direkt könsdiskriminering.

Det är du som har bevisbördan för att du blivit diskriminerad, men det finns en lättnad i vad du behöver visa (6 kap. 3 § DiskL). Det betyder att du ska visa på omständigheter som ger anledning att anta att du blivit diskriminerad. Det är sedan arbetsgivaren som ska visa på att diskriminering inte förelegat, vilket är ett högre beviskrav som är svårare att nå upp till. För att visa på omständigheter som ger anledning att anta att du blivit diskriminerad räcker det att visa att tidsrummet mellan att arbetsgivaren fick reda på graviditeten och missgynnandet (alltså uppsägning eller meddelande om att anställningen inte förlängs) är väldigt kort.

En domstol kan ogiltigförklara en uppsägning som gjorts pga. diskriminering (5 kap. 3 § DiskL). Om arbetsgivaren vägrar rätta sig efter den domen ska ett ersättningsbelopp betalas ut (5 kap. 3a § DiskL). Ersättningen som kan behöva betalas ut om man inte rättar sig efter domen är ganska hög, därför brukar arbetsgivare följa domarna.

Avslutande råd

Hoppas detta är till någon hjälp för dig. Mitt råd till dig är att läsa igenom anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal för att se vad det egentligen är för tidsbegränsad anställning du har.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (617)
2019-09-20 Allmän visstidsanställning som övergår till tillsvidareanställning
2019-09-19 Upphörande av provanställning - vad har jag rätt till?
2019-09-17 Om jag blir sjukskriven under tiden jag har provanställning, räknas den tiden in i prövotiden?
2019-09-16 Kan man undvika konverteringsregeln i 5a § LAS?

Alla besvarade frågor (72930)