FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/08/2021

Arbetssökandes upplysningsplikt om framtida sjukskrivning

Hej! Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb och vill tacka ja men jag har inte berättat för den nya arbetsgivaren att jag står på listan för att genomgå en höftoperation. Jag vet inte när operationen kan komma att ske men kommer efter det att behöva vara sjukskriven i ca 4 månader (har nyligen genomgått samma operation på den ena höften och var då sjukskriven i 4 mån). Behöver jag berätta för den nya arbetsgivaren att jag står på lista för operation och om de då tackar nej till mig, är det befogat? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att besvara frågan om du är skyldig att berätta för din arbetsgivare om operationen. Jag kommer därefter att redogöra för vad som gäller om arbetsgivaren tackar nej till dig. Avslutningsvis kommer jag att göra en sammanfattning av vad jag har kommit fram till i de båda frågorna.

Behöver du upplysa arbetsgivaren om operationen?

När du ingår anställning har du som huvudregel ingen upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren. Detta gäller även uppgifter om dig själv eller ditt förflutna som kan inverka negativt på möjligheten att få anställning (AD 1997 nr 36). Tanken bakom bestämmelsen är att det ankommer på arbetsgivaren att under anställningsintervjun ställa frågor och bygga underlag för bedömningen av din lämplighet för anställningen.

Det finns dock undantag till denna huvudregel. En arbetssökande har en skyldighet att på eget bevåg informera arbetsgivaren om omständigheter som har sådan betydelse för anställningsavtalet att dessa skulle ha utgjort åtminstone saklig grund för uppsägning (AD 1979 nr 143). Du måste därtill upplysa arbetsgivaren om sådana omständigheter som påverkar dina möjligheter att utföra arbetet. Som exempel kan nämnas om arbetet kräver en viss licens men du förtiger att du saknar licensen. Du har som utgångspunkt också en skyldighet att svara sanningsenligt på arbetsgivarens frågor.

Du kommer på grund av operationen behöva sjukskriva dig. Sjukskrivning utgör inte saklig grund för uppsägning så länge det finns en rimlig chans att den du kommer att kunna återgå till arbetet hos arbetsgivaren. Du beräknar att du kommer vara sjukskriven i cirka fyra månader och därefter kommer du, vad jag förstått, återgå till arbetet. Du har således inte någon skyldighet att upplysa arbetsgivaren om operationen.

Får arbetsgivaren tacka nej till dig?

Arbetsgivare har en långtgående rätt att fritt välja vem som ska anställas. Det finns dock också ett par undantag till denna rätt. Det mest framträdande undantaget är nog förbudet mot diskriminering och där framgår att arbetsgivaren inte får välja bort någon bland annat på grund av funktionsnedsättning (1 kap. 5 § första stycket 4 p. diskrimineringslagen). För att en person ska skyddas enligt denna bestämmelse krävs att funktionsnedsättningen är varaktig. Om dina höftbesvär utgör en nedsättning som hänför sig till en varaktig sjukdom eller skada kan du skyddas av denna bestämmelse men inte annars.

Ytterligare ett undantag gäller för myndigheter. Dessa får vid sitt anställningsförfarande endast beakta arbetssökandes förtjänst och skicklighet (4 § lagen om offentlig anställning). Sjukskrivning borde varken anses ha samband med en arbetssökandes förtjänst eller skicklighet varför myndigheter inte får beakta detta vid anställning.

Eftersom du har blivit erbjuden jobbet, vad jag förstått, har arbetsgivaren redan valt att anställa dig. Om arbetsgivaren har skickat en offert eller annars meddelat dig att de vill anställa dig har de i rättslig mening lämnat ett anbud. Anbud är bindande för den som har lämnat det vilket innebär att anbudet inte kan återkallas (1 § första stycket avtalslagen). Den som har lämnat anbud är bunden av det under den tid som hen har bestämt att motparten ska inkomma med svar eller, om ingen tid har bestämts, under en skälig tid (3 § avtalslagen). Det är svårt att säga hur lång tid är att anse som skälig, bedömningen ska bland annat baseras på hur lång tid det kan tänkas ta för dig att överväga anbudet. Om du fick en skriftlig offert borde den skäliga tiden åtminstone vara ett par dagar men om offerten däremot meddelades muntligen, exempelvis per telefon, är den skäliga tiden mycket kort. Huvudregeln är då att du måste avge ett svar omedelbart om inget anstånds har medgetts. Anbudsgivarens bundenhet bortfaller också om du tackar nej till offerten eller om du svarar på offerten med en annan offert (5-6 § avtalslagen).

När du väl har ingått anställning får inte arbetsgivaren säga upp dig hur som helst. För uppsägning krävs att det föreligger sakliga skäl vilket sjukskrivning i sig inte utgör (7 § första stycket lagen om anställningsskydd).

Sammanfattning

Eftersom sjukskrivning inte utgör saklig grund för uppsägning har du inte någon skyldighet att berätta för din arbetsgivare om operationen.

Arbetsgivarens rätt att fritt anställa sträcker sig långt men hen får inte exempelvis genom att välja bort en arbetssökande diskriminera den. Du får därför inte väljas bort på grund av operationen om dina höftbesvär utgör en nedsättning som hänför sig till en varaktig sjukdom eller skada. Om det är fråga om en myndighet får de inte heller ta hänsyn till sjukskrivningen i sitt anställningsförfarande. I annat fall föreligger det inget hinder för arbetsgivaren att tacka nej till dig förutsatt att hen inte /längre/ är bunden av sitt anbud.

Om arbetsgivaren fortfarande är bunden av sitt anbud får hen inte återkalla anbudet och därmed tacka nej till dig. Om du redan har ingått anställningen får inte arbetsgivaren säga upp dig på grund av sjukskrivningen.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”