Arbetsmiljö, smittspridning

2020-03-28 i Övrigt
FRÅGA
Har arbetsgivaren rätt att tvinga personal att jobba utan skydd vid smittspridning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här frågan regleras framförallt i Arbetsmiljölagen. Enligt 3 kap. 2 § Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren genomföra åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för sjukdomar och olycksfall. Med andra ord ska arbetsgivaren aktivt jobba för att det ska vara en bra arbetsmiljö. Åtgärderna som ska vidtas av arbetsgivaren behöver inte helt undanröja risker för olycksfall och sjukdomar. Arbetsgivaren ska däremot minimera dessa risker. Åtgärderna som ska vidtas för att reglerna i Arbetsmiljölagen ska bli uppfyllda varierar från arbetsplats till arbetsplats. På vissa arbetsplatser är arbetstagarna mer utsatta för sjukdomar och där är kraven på skydd högre ställda.

Åtgärder:

På en arbetsplats med minst fem arbetstagare (som jobbar regelbundet) ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet är en av arbetstagarna på arbetsplatsen (6 kap. 2 § Arbetsmiljölagen). Det är skyddsombudet som arbetstagare ska vända sig till om de misstänker att det är brister i arbetsmiljön. Skyddsombudet säkerställer att skyddet mot dålig hälsa och olycksfall säkerställs samt att arbetsgivaren arbetar systematiskt med att upprätthålla en god arbetsmiljö (6 kap. 4 § Arbetsmiljölagen).

Om skyddsombudet anser att vissa åtgärder måste genomföras för att arbetsmiljön ska vara god, ska denne begära av arbetsgivaren att de åtgärderna genomförs (6 kap. 6a § Arbetsmiljöbalken). Genomför inte arbetsgivaren åtgärderna kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan vidta åtgärder om myndigheten anser att det är behövligt (7 kap. 7 § Arbetsmiljölagen).

Vad kan du göra:

Du borde först vända dig till skyddsombudet och framföra att skyddsutrustning behövs på arbetsplatsen. Skyddsombudet kommer att föra vidare dina krav till arbetsgivaren, om skyddsombudet anser att kravet är rimligt.

Kom ihåg att behovet av skydd mot smittspridning varierar beroende på arbetsplats. Det är inte säkert att arbetsgivaren behöver ge ut skyddsutrustning för att förutsättningarna för en god arbetsmiljö ska vara uppfyllda. Fallet kan vara att arbetsplatsen inte behöver genomföra fler åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?