FrågaARBETSRÄTTA-kassan 01/12/2020

Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?

Alfakassan betala inte ut ersättning mer än ett år.

Fortfarande inte fått besked från alfakassan.

Jag är en gränsen pendlare. bor i Malmö, jobbar som housekeeper i Köpenhamn. arbetslös från October 2019, har väntat ett år och två månader för mitt arbetslös ersättning. men alfakassan sa fortfarande väntar intyg. Jag är svensk medborgare, inte betala Akassa i Danmark, har ingen ersättning från Danmark, har redan skickat arbetsgivare intyg. Schema svarat alla frågorna som alfakassan begära.

Men alfakassan fortfarande vill inte betala ersättning.

Jag vill ring alfakassan, sätt press.

Jag vill har mitt ersättning nu. Redan väntade ett år och två månader. Tålamod är slut

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är gränsarbetare, bosatt i Malmö men arbetandes i Köpenhamn. Du har emellertid varit arbetslös sedan oktober månad i fjol och har sedan dess stått utan arbetslöshetsersättning. Såvitt jag förstår har du lämnat in all den dokumentation som har efterfrågats, dock utan lyckat resultat. Däremot är det för mig något oklart varför din arbetslöshetskassa (a-kassa) har nekat dig ersättning och du har inte heller ställt någon egentlig fråga till oss varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär Men den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är i vart fall:

Lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Och nedan angivna paragrafhänvisningar är hänvisningar till olika lagrum (lagparagrafer) i den nyss nämnda lagen och jag kommer också att utgå ifrån att det är den så kallade inkomstbortfallsförsäkringen som har uteblivet i ditt fall. Ersättning enligt grundförsäkringen torde du redan i viss mån ha erhållit eftersom denna bland annat lämnas till den som är medlem i en a-kassa men inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad försäkring (6 §).

Men vad krävs då för att vara berättigad till inkomstbortfallsförsäkringen?

En grundläggande förutsättning är att personen i fråga har varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader, vilket benämns medlemsvillkoret (7 § 1 st.), och att vederbörande efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§. Och i de lagrummen sägs bland annat att en sökande har rätt till ersättning om denne under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde antingen

1. haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbete under minst 60 timmar per kalendermånad, eller

2. haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader (punkterna 1 och 2 motsvarar det ovannämnda arbetsvillkoret).

Det innebär alltså att rätten till ersättning beror på huruvida den sökande (du) har uppfyllt arbetsvillkoret efter inträdet i a-kassan (12 § 2 st.). Det ska noteras att begreppet förvärvsarbete även inkluderar semester och vissa andra typer av ledigheter (se 13 §). Härutöver krävs av dig som sökande att du är arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete med minst tre timmar per dag eller i genomsnitt 17 timmar i veckan, att du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och att du i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 §).

Går det att överklaga ett beslut om arbetslöshetsersättning?

Det korta svaret lyder: Ja, det går att överklaga beslutet och i förlängningen hänskjuta frågan om rätt till ersättning till en domstol, en förvaltningsrätt. Behörig domstol är den förvaltningsrätt i vars domkrets den klagande (du) var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet (49 §). Behörig domstol i ditt fall blir således Förvaltningsrätten i Malmö. Det ska dock uppmärksammas att innan beslutet prövas av en domstol måste först en begäran om omprövning hos a-kassan framställas (50 §).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan sägas att det har varit ganska svårt att närmare kommentera ditt ärende mot bakgrund av din något knapphändiga ärendebeskrivning. Mitt förslag är därför att vi överlämnar ditt ärende till vår byrå som sedan kan bistå dig i den fortsatta processen, både med en eventuell begäran om omprövning och med ett överklagande till förvaltningsrätten. Det ska slutligen förtydligas att du vid gränsarbete och arbetslöshet måste ha återvänt till Sverige minst en gång i veckan för att ersättningen ska kunna sökas här.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får som sagt mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”