Arbetsgivares tystnadsplikt

2020-09-03 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om min arbetsgivare har gjort sig skyldig till brott enligt arbetsmiljölagen om tystnadsplikt när hon för andra arbetstagare har berättat om mina privata förhållanden såsom mina sjukdomar och att jag har suttit i fängelse utan att fråga mig om tillåtelse? Hon sa till mig att hon hade tystnadsplikt men när jag sa upp mig så berättade hon för mina kollegor. Känner mig så kränkt!Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag
För att kunna besvara din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av arbetsmiljölagen (nedan förkortad AML) offentlighets- och sekretesslagen (nedan förkortad OSL), sjuklönelagen samt brottsbalken (nedan förkortad BrB).

Tystnadsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare
En tystnadsplikt mellan en arbetsgivare och arbetstagare är i vissa men inte alla fall lagreglerad. Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot densamma, är det att räkna som en brottslig gärning. Arbetsgivaren kan då dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § stycke 1 BrB).

För arbetsställen i enskild verksamhet (privat sektor) så får den som utsetts till skyddsombud, studerandeskyddsombud eller ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte röja eller utnyttja vad denne under uppdraget har fått veta. Det rör allt från yrkeshemligheter, arbetsförfaranden, affärsförhållanden, en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar (7 kap. 13 § stycke 1 AML).

Viktigt att även poängtera är att en arbetstagares hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte får röjas av arbetsgivaren. Denna tystnadsplikt gäller enbart uppgifter om personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön, eller i intyg av läkare eller tandläkare (18 § stycke 1 sjuklönelagen).

För arbetsställen i offentlig verksamhet (offentlig sektor) så gäller andra regler vilka återfinns i 21 kap. OSL. Det som inledningsvis kan sägas är att en personalakt bedöms vara en offentlig handling om arbetsgivarens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen, vilket den gör om det är en offentlig verksamhet. Däremot råder det sekretess för uppgifter som rör din hälsa och sexualliv. Det innefattar uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift. Sekretess gäller om det kan antas att du som enskild eller någon närstående till dig kommer lida betydande skada om uppgiften lämnas ut (21 kap. 1 § stycke 1 OSL).

Mot bakgrund av att du nämner att din chef ska ha sagt att hon hade tystnadsplikt, så förmodar jag att hon går in under någon av de nyss nämnda bestämmelserna beroende på typ av arbetsställe. Det innebär alltså att hon inte får lämna ut information som hon i sitt uppdrag har fått om dig som enskild och dina personliga förhållanden, innefattande uppgifter om din sjukdom och fängelsetid. Detta eftersom sådana uppgifter och i synnerhet uppgiften om att du har suttit i fängelse kan antas innebära en betydande skada för både dig och dina närstående ur olika avseenden.

Undantag från tystnadsplikten
Det finns undantag från tystnadsplikten. Ett ombud, en ledamot eller deltagare som blivit utsatt av en lokal arbetstagarorganisation får lämna en uppgift vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller enbart om den som lämnar uppgiften underrättar mottagaren om tystnadsplikten. Då gäller tystnadsplikten också för denne (7 kap. 13 § stycke 2 AML). För att personliga förhållanden ska få föras vidare krävs det dock att den som berörs lämnar sitt samtycke (prop. 1989/90:6 s. 28). Liknande bestämmelse för den offentliga verksamheten går att återfinna i 10 kap. 12 § stycke 2 OSL. Jag har dock svårt att tro att din arbetsgivare går in under något av de ovanstående undantagen mot bakgrund av att hon ska ha röjt informationen i samband med att du sa upp dig till dina kollegor, trots påstådd och uttryckt tystnadsplikt.

Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärende
Det finns en tystnadsplikt både inom den privata- och offentliga sektorn och regleras genom två olika lagar. Till denna tystnadsplikt finns det även en tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som lämnats i en försäkran för sjuklön eller i intyg av läkare eller tandläkare.

Skulle din arbetsgivare omfattas av en tystnadsplikt och ha brutit mot denna, kan handlingen bedömas som brottslig. Hon kan därför ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan riskera böter eller fängelse i högst ett år. Som nämnt ovan finns det regler som undantar vissa personer från tystnadsplikten både inom den privata- och offentliga sektorn. Jag saknar dock tillräcklig information för att kunna bedöma om en undantagsregel kan bli aktuell på ditt fall. Men av omständigheterna du nämner verkar det inte som det mot bakgrund av att hon ska ha lämnat vidare information om dig till dina kollegor i samband med att du sa upp dig trots hennes påstådda tystnadsplikt.

Tilläggas bör att en bedömning om en uppgift skyddas av tystnadsplikt eller ej får avgöras utefter varje enskilt fall. Hänsyn tas till både uppgiftens karaktär och mottagaren.

Jag skulle råda dig att ta ditt ärende vidare med din arbetsplats skyddsombud, alternativt med ditt fackförbund. Utöver detta kan du göra en anmälan till arbetsmiljöverket, eller en sedvanlig polisanmälan. En anmälan till arbetsmiljöverket omfattas av sekretess och vid en förfrågan från arbetsgivaren eller annan utomstående så ger dem inte ut information kring om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare eller ej.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Är du i behov av ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen. Jag får önska dig ett varmt lycka till!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (30)
2021-04-10 Arbetstagares tystnadsplikt inom vården
2021-02-28 Har en kommundirektör tystnadsplikt?
2021-02-28 Kommundirektörens tystnadsplikt
2020-11-29 Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt

Alla besvarade frågor (91130)