Arbetsgivares skyldighet att utge ersättning för arbetsskada

Är jag som arbetsgivare skyldig att ersätta en arbetstagares inkomstförlust vid en arbetsskada? Vi har inget kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arbetsgivarens skyldighet för att ersätta arbetstagares inkomstförlust vid arbetsskada. Det gör att arbetsmiljölagen (AML) blir tillämplig.

Arbetsgivarens skyldigheter

Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare kan utläsas i 3 kap 2 a § AML att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

Det är således du som arbetsgivare som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vid en ev. arbetsskada är det du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att utreda varför skadan uppstått och vilka risker det finns på arbetsplatsen i samband med skadan.

Det är också viktigt att nämna att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetets bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet enligt 3 kap 3 § AML. Det kan röra sig om olika regelverk kring hanterande av farligt gods eller maskiner av olika slag.

Vid eventuell arbetsskada

Om arbetsskada uppstått hos arbetstagare är det dennes skyldighet att anmäla sin skada till sin arbetsgivare, mot förmodan att arbetstagaren har följt de föreskrifter och regelverk som arbetsgivaren har utgett. Arbetsgivaren ska i sin tur göra en anmälan om skadan till Försäkringskassan.

Ersättning för arbetsskada betalas ut genom en arbetsskadeförsäkring. Denna typen av socialförsäkring står Försäkringskassan för och det är alltså de som betalar ut ersättning.

Det ska även nämnas om det hade förelegat ett kollektivavtal hade det gett ytterligare skydd mot arbetstagaren då det hade inneburit kompletterande arbetsskadeförsäkringar.

Är det så att arbetsgivaren varit särskilt oförsiktig i sitt arbetsmiljöansvar kan denne göras ansvarig och det blir i så fall en skadeståndsrättslig fråga mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Exempelvis i NJA 1974 s. 543 angavs att en arbetsgivare blivit skyldig att utge skadestånd till arbetstagare som skadat sig på maskin för att arbetsgivaren inte försett maskinen med erforderliga skyddsanordningar.

Sammanfattning

Det är alltså inte du som arbetsgivare som blir skyldig att utge ersättning för inkomstförlust till arbetstagare vid arbetsskada. Ersättning för detta utbetalas av Försäkringskassan. Undantag görs dock i de fall där arbetsgivare varit försumlig i sitt arbetsmiljöansvar (enligt bland annat NJA 1974 s. 543 som nämnts ovan).

Som arbetsgivare har man dock det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Vid ev. arbetsskada finns det också skyldighet att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och vidare utreda arbetsskadans uppkomst och vidta åtgärder för att förhindra att liknande arbetsskada uppstår återigen.

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”