FrågaARBETSRÄTTSjuk 15/12/2016

Arbetsgivares skyldighet att betala sjuklön

Hej

Min arbetsgivare påstår att han inte är skyldig att betala sjuklön till mig som var sjuk i 2 veckor. Jag är timmeanställd och jobbar ca 30 timmar inveckan. Han ppstår att jag inte är privat försäkrad och att det inte står i kontraktet att jag är försäkrad på jobbet. Det gör att han inte är skyldig att betala sjuklön varken för timmeanställda eller heltidsanställda. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga handlar om huruvida din arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön till dig som timavlönad, är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt Lag (1991:1047) om sjuklön (SjLL) relevanta för ditt fall.

Rätten till sjuklön

Enligt LAS finns det endast två anställningsformer; tillsvidareanställning (fast anställning) samt tidsbegränsad anställning (LAS 4§). Sk ”timanställning” är ingen anställningsform i juridisk hänseende. ”Timanställning” brukar istället användas som benämning för en arbetstagare som får återkommande kortare visstidsanställningar* efter arbetsgivarens behov och avlönas för sitt utförda arbete per timme. Skulle du t ex i en vecka anlitas för att jobba fyra timmar på måndagen, och vid ett senare tillfälle ringas in för att även arbeta fem timmar på torsdagen, föreligger enligt lagen två olika visstidsanställningar, inte en ”timanställning”. Med hänvisning till att du anger att du inte vet exakt hur många timmar du arbetar per vecka, verkar du i enlighet med vad som nu har sagts fortlöpande inneha flera kortare visstidsanställningar. "Heltidsanställning" är heller inte en anställningsform i juridiskt hänseende utan brukar användas som benämning för en arbetstagare som innehar en tillsvidareanställning och arbetar heltid.

* En visstidsanställning är en av flera sorters tidsbegränsade anställningar

I Lag (1991:1047) om sjuklön 1§ stipuleras en allmän rättighet för alla arbetstagare, oavsett om de innehar en tillsvidare eller tidsbegränsad anställning, att vid sjukdom erhålla sjuklön av sin arbetsgivare. Detta innebär att både du med ”timanställning” och de "heltidsanställda" på din arbetsplats innehar denna rättighet.

Rätten till sjuklönen kan inte avtalas bort

Enligt SjLL 2§ anges att arbetsgivaren inte på något sätt kan avtala bort arbetstagarens rätt till sjuklön. I ditt fall innebär det att huruvida du är privat försäkrad, eller försäkrad på jobbet, påverkar inte din rätt till sjuklön. Försäkringar på jobbet har istället betydelse om du skulle skada dig på, eller på väg till eller från arbetet. Huruvida du omfattas av en försäkring eller inte påverkar då dina möjligheter att få ersättning för skadan.

Krav för att erhålla sjuklön

Även om rätten till sjuklön inte är begränsad till arbetstagare med tillsvidareanställning, kan faktumet att du har flera korta tidsbegränsade anställningar, samt att du endast blir avlönad för de timmarna arbetsgivaren har bett dig att arbeta, påverka dina möjligheter att få sjuklön.

I SjLL 3§ uppställs ett krav på kvalifikationstid för att erhålla sjuklön. Som huvudregel måste en arbetstagares anställningstid vara längre än en månad för att erhålla sjuklön. Om så inte är fallet har arbetstagaren endast rätt till sjukön om denne varit anställd hos arbetsgivaren 14 dagar i följd. Detta krav kan vara svårt att uppnå om man innehar flera kortare visstidsanställningar som kanske inte ens uppgår till 14 dagar.

I ditt fall bedömer jag dock att det inte kommer bli några problem för dig att uppfylla kvalifikationstiden, även om det skulle förhålla sig så att arbetsgivaren endast har anställt dig för kortare perioder än 14 dagar (du bör kunna höra med din arbetsgivare om hur långa dina olika visstidsanställningar har varit). I SjLL 3§ 2st återfinns nämligen en bestämmelse om att vid beräkningen av kvalifikationstiden, ska tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas om tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 dagar. Eftersom du i din fråga nämner att du hos din arbetsgivare jobbar ca 30 timmar varje vecka, uppfyller du lagens krav på kvalifikationstid och är således berättigad sjuklön.

Sjuklön för ”timanställd” - en begränsning av rätten till sjuklön

Sjuklön är avsedd att motsvara den inkomstförlust en arbetstagare lider pga sjukfrånvaron. Vid sjuklön för ”timanställda” ställer detta till problem. Eftersom ”timanställda” endast avlönas för de timmarna de anlitas, är det också endast för dessa timmar de ”timanställda” kan lida en inkomstförlust.

I ditt fall innebär detta att du endast kan göra anspråk på sjuklön för de antal timmar, under de två veckorna som du var sjuk, som arbetsgivaren i förväg hade planerat för dig att jobba. Dvs det är endast de arbetspass som du missade pga sjukdom som du kan begära sjuklön för.

Sjuklönens omfattning - en ytterligare begränsning av rätten till sjuklön

En ytterligare begränsning av arbetsgivarens skyldighet att betala ut sjuklön är att denne inte är skyldig att betala ut någon sjuklön alls för tiden för sjukanmälan (SjLL 8§ 1st). Du är således endast berättigad sjuklön för de arbetspass du missade från den dagen du sjukanmälde dig.

Dagen för sjukanmälan är en sk ”karensdag”, för vilken arbetsgivaren inte behöver betala ut sjuklön. Missade du således ett arbetspass denna dag, kan du inte erhålla sjuklön för denna (SjLL 6§ p1).

Efter karensdagen, är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön under ytterligare max 13 dagar, men från och med den sjunde dagen efter din sjukanmälan endast om du styrkt din sjukdom med intyg från läkare eller tandläkare (SjLL 7§ 1st och SjLL 8§ 2st).

För din del innebär det alltså att om du har kunnat uppvisat ett sjukintyg fr om den sjunde dagen efter din sjukanmälan, är du berättigad sjuklön för samtliga arbetspass du missat under din sjukdomsperiod efter karensdagen. Har du inte uppvisat något intyg, är du endast berättigad att erhålla sjuklön för arbetspass du missat de första sex dagarna efter dagen du sjukanmälde dig.

Observera att särskilda bestämmelserna rörande om när en arbetstagare under sjukperioden måste uppvisa sjukintyg för att erhålla sjuklön kan gälla på din arbetsplats. Detta beror på vilka eventuella kollektivavtal som din arbetsgivare har slutit. Eftersom jag inte vet vilka kollektivavtal som föreligger just på ditt arbete, kan jag inte uttala mig om det föreligger några särskilda bestämmelser.

Rekommendation

Sammanfattningsvis, sjukanmälde du dig, uppvisade sjukintyg som styrkte din sjukdom samt missade planerade arbetspass under din sjukperiod, har du enligt min bedömning rätt att erhålla sjuklön.

Skulle din arbetsgivare vägra att betala ut denna, rekommenderar jag dig att vända dig till din lokala fackförening och be dem att hjälpa dig. En tvist rörande sjuklön bör nämligen först och främst försöka lösas på lokal nivå. Även om inte din arbetsgivare skulle vara bunden av något kollektivavtal, har facket ändå möjlighet att hjälpa dig genom förhandlingar och påtryckningar på arbetsgivaren.

Skulle du inte vara fackligt ansluten, rekommenderar jag dig att ansluta dig, eller i vart fall ta kontakt med den fackliga företrädaren om en sådan finns på din arbetsplats. En arbetsgivare som inte betalar sjuklön är nämligen ett problem för samtliga anställda på arbetsplatsen och därmed även en viktig fråga för dina eventuellt fackligt anslutna kollegor.

Jag hoppas jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du ha fler frågor är du mer än välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,


Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000