Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

FRÅGA
Hej!Jag var med i en trafikolycka under ett arbetspass som gav mig en arbetsskada, en kotförskjutning i ryggen. Detta skedde hösten 2015. Därefter gjordes en anmälan från mig och min arbetsgivare till försäkringskassan och jag har inte fått ut varken vård eller pengar därifrån. Jag har nu fått reda på av en bekant att enligt lag så är det en arbetsgivares skyldighet att se till att jag får den rehabiliteringen jag behöver då jag lider mycket än idag pga skadan. Det är alltså inte min arbetsgivare som informerat mig om detta trots att jag ett 20-tal ggr pratat med honom angående min smärta i ryggen och har alltså därför inte fått den vård jag behöver, eftersom jag inte heller har råd att bekosta denna själv.Jag ser detta som ett grovt tjänstefel och undrar nu om man på något vis kan anmäla honom, stämma honom eller på annat sätt "sätta dit" honom juridiskt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga handlar om en arbetsskada blir främst arbetsmiljölagen (AML) tillämplig.

Rehabiliteringsansvar

Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren förbygga att du som arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det följer senare av 3 kap. 2c § AML att arbetsgivaren ska svara för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. I företagshälsovård ingår att arbetsgivaren ska se till att rehabiliteringsmöjligheter finns.

Vidare enligt 3 kap. 2a § 3 st. AML framgår att arbetsgivaren uttryckligen ska se till att det finns rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra sina uppgifter enligt AML och 30 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Av förarbete (prop. 2006/07:59) till 3 kap. 2a § 3 st. AML framgår också att en arbetsgivare har en skyldighet att behövliga rehabiliteringsåtgärder vidtas.

30 kap. SFB nämner bland annat enligt 30 kap. 6 § SFB att arbetsgivaren ska upprätta en plan för full återgång i arbete om arbetstagarens arbetsförmåga antas vara nedsatt under minst 60 dagar (vilket det verkar ha varit i ditt fall).

Försäkringskassan

Det ska enligt 30 kap. 6a § SFB lämnas upplysningar till Försäkringskassan från din arbetsgivare efter du och han varit i samråd, något som jag utifrån din fråga anser vara uppfyllt.

Enligt 30 kap. 9 § SFB framgår det att Försäkringskassan ska i samråd med dig se till att dina behov av rehabilitering vidtas och klarläggs för så effektiv rehabilitering som möjligt.

Det är också Försäkringskassan som enligt 30 kap. 12 § SFB ska upprätta en plan för hur rehabiliteringen ska utföras.

Sammanfattning

Även om arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar framgår det av lagtext att det främst är så att arbetsgivaren ska verkställa den rehabiliteringsplan som Försäkringskassan har utsett.

Mitt tips till dig är därför att återigen ta kontakt med Försäkringskassan då det verkar som att de inte uppfyllt sina åtaganden genom att inte göra upp en rehabiliteringsplan med dig. Jag hade också tagit kontakt med fackförbundet som du är ansluten till (om du inte är fackligt ansluten men det finns ett fackförbund på arbetsplatsen så ta kontakt med de) då de ofta kan hjälpa till med allt som skett på arbetsplatsen.

Hoppas du fick svar på dina frågor och att allt löser sig!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll