Arbetsgivares rätt till kvittning

FRÅGA
Hej. Jag arbetar för en liten trädgårdsfirma som äger en bil. Jag råkade repa den under ett arbete i en trädgård. Nu vill ägaren till firman och således bilen dra av självrisken för reparationen av bilen på min lön. Självrisken uppgår till 8000:- Får han göra så? Om så, vilken lag stödjer ett sådant förfarande? Om inte, vilka paragrafer kan jag slå honom i huvudet med?MVH // J Söderlind
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om din arbetsgivare (AG) får kvitta en fordran mot din lön (AT).

Regler om dett stadgas i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (KvittL). 1 §

1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

- Lagen är alltså tvingande till arbetstagarens fördel

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs. 3 §

- Om du inte har medgett arbetsgivaren en rätt till kvittning behöver du inte oroa dig för att arbetsgivaren kommer ha rätt att kvitta kostnaden för självrisken mot din lön.

3 § Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

För det första kan det diskuteras om fordran är klar och förfallen. Fordringen verkar snarare vara tvistig eftersom det är oklart om du är ansvarig för att ersätta skadan. För det andra grundas "fordran" inte på avtal enligt vilken fordringen får kvittas möte lönefordran och den avser inte heller skada som du uppsåtligen har vållat i tjänsten.

Slutsatsen är att du inte behöver oroa dig för att du behöver ersätta skadan genom att arbetsgivaren kvittar mot din lön.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Isak Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?