Arbetsgivares principalansvar vid fel i tjänsten

FRÅGA
Hej.Min Sambo jobbar som plattsättare. I morse fick jag veta att hans chef ringde honom kl 20:00 igår kväll och hotade honom. Han hotade med att min Sambo skulle stå ekonomiskt ansvarig för ett jobb han utfört som inte blev lyckat. Det hade råkat droppa fix på plattorna han satt och kunden är väldigt missnöjd och det skulle kosta 30.000:- för att göra om golvet i badrummet. Detta skulle min Sambo stå för, pengar ut egen ficka.Får verkligen en chef göra så?Min Sambo mår dåligt och har inte kunnat sova inatt. Detta är den första tillsägelsen om att han gjort ett misstag sedan han började på den firman för ca 8 månader sedan. Vad kan han göra? Vad står det i lagen? Vilken rätt har han som anställd och vilka krav kan hans chef rimligt ställa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad gäller arbetstagares försummelse i tjänsten finns en regel i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3 kap 1 § 1 st 1p (se här) som ger uttryck för arbetsgivares principalansvar. Det framgår av paragrafen att arbetsgivare ska stå för personskada och sakskada som uppstår på grund av arbetstagares försummelse eller fel i tjänsten.

Det finns dock en undantagsregel mot arbetsgivarens principalansvar, och denna ges uttryck i 4 kap 1 § SkL (se här). Enligt denna kan arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som vållas genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Huruvida synnerliga skäl föreligger bedöms från fall till fall. Exempel på sådana kan vara då ett grövre brott begåtts av arbetstagaren under tjänstetid eller då arbetstagaren agerat vårdslöst vid upprepade tillfällen.

Det är alltså sällsynt att en arbetstagare kan krävas på "vanliga" fel som begås under tjänsten.

Arbetsgivarens möjligheter till sanktioner vid fel eller försummelse i tjänsten utgörs istället huvudsakligen av avsked och i viss mån även uppsägning.

För att avsked ska kunna ske krävs enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 18 § (se här) att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. För att kunna avskeda någon krävs alltså att ett mycket betydande fel har begåtts.

För en uppsägning ska vara möjlig krävs enligt 7 § LAS (se här) att uppsägningen är sakligt grundad. Under saklig grund faller två kategorier, arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl kan bland annat vara då någon misskött sitt arbete, men även här krävs i princip grov misskötsamhet alternativt upprepad misskötsamhet. För att saklig grund ska vara uppfylld krävs dessutom att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st LAS (se här) som innebär att man ska innan uppsägningen ha försökt omplacera arbetstagare till andra positioner inom organisationen.

Sammanfattningsvis skyddas din sambo i första hand av arbetsgivarens principalansvar och i andra hand på grund av de höga kraven som ställs för att avsked och uppsägning ska vara för handen.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!

Mvh,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (117)
2021-01-13 Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?
2020-12-09 Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar

Alla besvarade frågor (88149)