Arbetsgivares principalansvar

FRÅGA
Hej. I mitten på sommaren orsakade jag en skada på en bil som stod parkerad med en lastbil som tillhör företaget jag jobbar för. Detta togs då om hand utav företaget och gick på deras försäkring. Nu vill min chef regressa självsriskskostnaden mot mig, en summa på 4500kr, och min fråga är om detta egentligen borde täckas av arbetsgivarens principalansvar. Detta då olyckan skedde med företagets lastbil när jag hade transporterat varor åt en kund direkt efter att jag jobbat (jag jobbar i Helsingborg och hade fraktat varor och lastbil till Göteborg) och jag jobbade dagen efter. Ska jag betala självrisken?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ditt fall är Skadeståndslagen tillämplig. Arbetsgivarens principalansvar regleras i kap 3 § 1 i lagen.
Enligt första punkten i bestämmelsen ska arbetsgivaren ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Från den regeln finns det undantag i kap 4 § 1, där det anges att arbetstagaren kan bli ansvarig för skadan, trots att skadan sker i tjänsten, om synnerliga skäl föreligger. Dessa synnerliga skäl utgår från handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.

Ovanstående innebär i ert fall att det först och främst krävs att du orsakade skadan när du var i tjänsten. Om du handlade som privatperson så är du alltså själv ansvarig för skadan, trots att det avsåg en företagsbil. Ett minimikrav för principalansvaret är att det till väsentlig del är just på grund av de arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra som han eller hon har vållat skada. I ditt fall ter det sig som att du handlat som arbetstagare utifrån hur du beskrivit situationen, då du utförde ett uppdrag som hade med dina arbetsuppgifter att göra. Alltså har din arbetsgivare troligtvis principalansvar för dig, om det sågs som att du var i tjänsten när du utförde uppgifterna när skadan skedde. Vidare krävs att inte undantagen från arbetsgivarens principalansvar är uppfyllda, som nämndes ovan. Dessa är troligtvis inte uppfyllda i ert fall om inte några särskilda omständigheter talar för att du ska stå ansvarig för skadan.

Det är alltså lite svårt att ge ett konkret svar då det beror på situationen i det enskilda fallet, men utifrån din berättelse ter det sig som att skadan skedde i tjänsten och att huvudregeln därför är uppfylld - alltså att arbetsgivaren har principalansvar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

/Vänligen

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (706)
2020-12-02 Obetald lön
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats

Alla besvarade frågor (86941)