Arbetsgivares kvittningsrätt

2016-02-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har arbetsgivaren rätt att dra av felaktigt utbetalt rese-ersättning (betalt ut mot inte korrekt kvitto), då den är godkänd och utbetalt av cheferna. är detta inte ett tjänstefel av chefen också.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arbetsivares kvittningsrätt hittar du i kvittningslagen, som du hittar här.

Enligt kvittningslagen gäller generellt kvittningsförbud, 1§ kvittningslagen. Kvittning får dock alltid ske om arbetstagaren givit sitt medgivande, 2§ Kvittningslagen. Det finns ytterligare tre fall då kvittning kan ske vilket är då arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått ett avtal om att kvittning får ske, för att täcka skada som orsakats uppsåtligen av arbetstagare i tjänsten, och med stöd i kollektivavtal, 3§ Kvittningslagen.

Då du och din arbetsgivare inte har kommit överens om kvittning kan kvittning ej ske på den grunden, 2§ kvittningslagen. Avtal om kvittning verkar inte heller ha ingåtts. Då det i ditt fall rör sig om felaktigt utbetald reseersättning kan arbetsgivaren inte kvitta på grund av skada orsakad uppsåtligen i tjänsten. Det enda återstående alternativet som skulle kunna möjliggöra kvittning för din arbetsgivare är att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal för den typ av arbete du utför och att kollektivavtalet möjliggör kvittning i denna situationen, 3§ kvittningslagen.

Om inte kollektivavtalet möjliggör kvittning i din situation gäller kvittningsförbudet och den felaktigt utbetalda reseersättningen kan då inte kvittas av din arbetsgivare, 1§ kvittningslagen.

Då det rör sig om en felaktig utbetalning gäller i svensk rätt en rättsprincip kallad condictio indebiti, enligt denna princip är huvudregeln att betalningen ska gå åter, dock finns undantag till detta. Ett undantag som i ditt fall skulle kunna bli tillämpligt är att mottagaren i god tro har inrättat sig efter betalningen. Om undantaget är tillämpligt beror på om du har förstått att betalningen skett av misstag och om du tex har använt de felaktigt betalade pengarna. Om du som mottagare inte i god tro har inrättat dig efter betalningen gäller alltså att du ska betala tillbaka den felaktiga utbetalningen.

Arbetsgivaren får alltså endast kvitta om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som tillåter det, i annat fall gäller att kvittning inte får ske. Även om arbetsgivaren inte får kvitta finns en giltig fordran som arbetsgivaren kan kräva tillbaka om du som mottagare inte har inrättat dig efter betalningen i god tro.

Hoppas att du fått svar på din fråga!


MVH
Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll