Arbetsgivares kravprofiler/arbetsgivares diskriminering

FRÅGA
God dag Lawline! Jag tänkte kolla om polisen hade en email man kunde fråga detta till. Men ni är lika bra. Jag har ADHD och atypisk autism. Men jag har sedan länge haft ett intresse om att hjälpa folk genom att bli polis, jag har också haft intresse om militären. Men efter någon google sökning har jag fått reda på att varken polis eller militär vill anställa folk med ADHD. Då är min fråga: Vad för liknande "jobb" kan jag få, som jobbar med samhället och hjälper folk på liknande sätt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En arbetsgivare får utfärda så kallade "kravprofiler", alltså lokala föreskrifter om vilka standarder och minimikrav en arbetssökande måste möta för att kunna övervägas för en anställning. Enligt rättsfallet AD 2018 nr 11 är kravprofiler godtagbara så länge de inte anses osakliga (innehåller krav som ej relaterar till tjänsten) eller innebär direkt eller indirekt diskriminering i 1 kap. 4 § p. 1 & 2 diskrimineringslagen (DL), detta dock under vissa förutsättningar respektive undantag.

I detta fall blir direkt diskriminering aktuellt. För att direkt diskriminering ska anses föreligga krävs enligt 1 kap. 4 § p. 1 DL att personen i fråga missgynnats (drabbas negativt av en handling eller underlåtenhet till handling), att denne har befunnit sig i en jämförbar situation med övriga relevanta personer (haft liknande meriter och förutsättningar att klara av tjänsten m.m.) och att missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna som anges i 1 kap. 5 § DL. Bland diskrimineringsgrunderna räknas neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt 1 kap. 5 § p. 4 DL. Detta innebär enkelt uttryckt att någon som sållas bort till följd av exempelvis en ADHD-diagnos har utsatts för otillåten diskriminering, om man kan anse detta bortsållande som ett missgynnande, bortsållandet har skett med beaktande av ADHD-diagnosen och den bortsållade har befunnit sig i en jämförbar situation som övriga sökande av tjänsten.

Försvarsmakten

I 2 kap. 15 § DL anges att diskriminering är förbjuden vid b.la. mönstring och vid fullgörandet av värnplikt. Det stämmer att Försvarsmakten under långt tid uteslutit sökande om dessa haft b.la. diagnoserna autism eller ADHD. Så sent som 2021-06-28 kom dock Diskrimineringsombudsmannen, DO, med ett beslut som bekräftar att detta automatiska uteslutande av människor med dessa diagnoser inte är förenligt DL och därmed inte tillåtet. Som följd av detta beslut utför Försvarsmakten numera en individuell prövning av aspirerande soldater/sjömän med autism eller ADHD för att avgöra deras lämplighet för olika befattningar. Detta innebär för dig att du numera kan söka dig till Försvarsmakten utan att automatiskt uteslutas.

Polismyndigheten

För närvarande upprätthåller Polismyndigheten fortfarande ett absolut krav på sina sökande att de ej får uppfylla kriterierna för b.la. autism eller ADHD. En anmälan till DO avseende denna spärr har dock gjorts i januari 2021. Det är möjligt att DO:s beslut avseende Försvarsmakten även kommer innebära att Polismyndigheten tvingas utföra individuella prövningar av sökande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta särskilt då tjänster inom Försvarsmakten och Polismyndigheten är likartade samt att motiveringen till den automatiska uteslutningen varit likalydig.

Liknande yrken

Det finns en rad olika yrken vars roller liknar de som innehas när man arbetar som soldat/sjöman eller polis. Exempel på dessa kan vara säkerhetskontrollant vid flygplats, hamn- och sjöfartskontrollant, anställd hos kustbevakningen, ordningsvakt eller väktare. Ingen av dessa nämnda yrken tycks enligt antagningskraven på deras respektive hemsidor helt utesluta sökanden med exempelvis autism eller ADHD. Det bästa är dock att ta närmare kontakt med den arbetsgivare du själv känner är attraktiv för att få närmare upplysningar om deras grundkrav för anställning.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?