Arbetsgivarens beslut gäller vid medbestämmandeförhandlingar - men kan arbetsgivarens beslut även gälla om arbetsgivaren strider mot lag? Övergår medbestämmandeförhandlingen till tvisteförhandling på något sätt?

2019-08-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
medbestämmandeförhandling? Kan parterna inte komma överens i medbestämmandeförhandling gäller arbetsgivarens beslut? Vid uppsägningar osv. Men hur kan arbetsgivarens beslut gälla om de strider mot lag på något sätt? Medbestämmandeförhandlingen (icke domstol) övergår den till tvisteförhandling?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan parterna inte komma överens i medbestämmandeförhandling gäller arbetsgivarens beslut?
Ja, det stämmer. En tvist som har sin grund i medbestämmandeförhandling enligt 11-13§§ medbestämmandelagen (MBL) innebär att om parterna inte kan komma överens så är det arbetsgivarens tolkning som gäller. Det innebär att arbetsgivaren i sista hand beslutar och detta faller alltså in inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. På motsvarande sätt ingår därför allt inom detta i arbetstagarens arbetsskyldighet (se dock begränsningar genom 29/29-principen och bastubadarprincipen).

Men även om många situationer där arbetstagare och arbetsgivare inte är överens hamnar inom ramen för MBL (eftersom den reglerar saker som vad, när och hur information till facket ska ges) så innebär det ju inte att alla tvister alltid är medbestämmandeförhandlingar.

Juridiken gör en åtskillnad mellan vilken typ av förhandling man har sin grund i för att veta vilka regler man kommer hamna. Det finns i dagsläget tre olika typer: 1) intresseförhandling, 2) tvisteförhandling och 3) medbestämmandeförhandling. De första två har sin utgångspunkt i den allmänna förhandlingsskyldigheten i 10§ MBL och kan kopplas ihop med 33-37§§ MBL om arbetstagarfackets tolkningsföreträde. Observera dock att fackets tolkningsföreträde endast gäller vid rättstvister (2) och dessutom måste ha rättslig grund! Den sista har sin utgångspunkt i den primära förhandlingsskyldigheten i 11-13§§ MBL och kan kopplas ihop med 32§ MBL som alltså omfattar arbetsgivarens företags- och ledningsrätt. I dessa fall är det arbetsgivaren som har tolkningsföreträde/som bestämmer.

Hur kan arbetsgivarens beslut gälla om de strider mot lag på något sätt? Medbestämmandeförhandlingen (icke domstol) övergår den till tvisteförhandling?

Allt har alltså att göra med vilken typ av tvist det handlar om. Är det en tvisteförhandling (dvs en tvist som har en rättslig grund – alltså ofta grund i någon rättslig bestämmelse – dvs om arbetsgivaren har brutit mot en lag eller ett avtal) så är det INTE arbetsgivarens beslut som gäller. Arbetsgivarens beslut gäller endast i medbestämmandeförhandlingar (verksamhetsfallet samt arbetstagarfallet/viktigare förändring). MBL-förhandlingen övergår således inte till en tvisteförhandling eftersom att använda MBL i sig inte innebär att det handlar om en MBL-förhandling. Det är ju vilken typ av förhandling som tvisten har sin grund i som avgör.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar
Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll